גיטין דף יז

דף יז עמוד א
* יודע הקב''ה בישראל שאין יכולים לקבל גזירת רומיים (שגוזרים שמד שלא יתעסקו בתורה ולא יקיימו מצות), עמד והגלה אותם לבבל (בחורבן הבית).
* למסקנת הגמרא: דעתו של רבי יוחנן היא ששנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם.
* נחלקו התנאים אם גט אשה שנכתב ביום ונחתם בלילה כשר.
* נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש מדוע תיקנו לכתוב זמן (תאריך) בגט - משום בת אחותו או משום פירות.

דף יז עמוד ב
* נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש מאימתי אין הבעל רשאי למכור פירות מנכסי אשתו - האם מזמן נתינת הגט או כבר מזמן כתיבת הגט.
* לכתחילה אין להינשא בגט שאין בו זמן (תאריך).
* גט שכתוב בו תאריך של שמיטה או שנה או חודש או שבוע בלבד ללא ציון התאריך המדויק - כשר לכתחילה להינשא בו.