גיטין דף טז

דף טז עמוד א
* משקה טופח - אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה, טופח להטפיח - חיבור לטומאה ולטהרה (לענין מקואות).
* הבא ראשו ורובו במים שאובין וכן טהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין מים שאובין - טמא מדרבנן (ורבי ירמיה מסתפק מה הדין אם "חציו בביאה וחציו בנפילה").
* בעל קרי אסור לעסוק בדברי תורה עד שיטבול (מתקנת עזרא), ובבעל קרי חולה הקלו שמותר לאחר שנתנו עליו תשעה קבין מים (ורב פפא מסתפק מה הדין אם "חציו בטבילה וחציו בנתינה").

דף טז עמוד ב
* במשנה בתחילת הפרק מובא כי "אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול" - ובסוגייתנו יש מחלוקת (שתי לישנות בדעת רבי יוחנן) האם פסול גם כאשר הגט יוצא מתחת ידי שניהם.
* לדעת רבה בר בר חנה: שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם.