גיטין דף טו

דף טו עמוד א
* נוקטים להלכה ש"דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורין" וכן ש"מצוה לקיים דברי המת" (אפילו אם ציוה דבריו כשהיה בריא).
* המשנה הראשונה בתחילת פרק שני, המתחיל בעמוד זה, באה להדגיש, שגם בדיעבד אם השליח שהביא גט ממדינת הים לא אמר "בפני נכתב ובפני נחתם" - הגט לא כשר.
* לדעת רב חסדא: שליח שהביא גט ממדינת הים ואמר "בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו", ואפילו אם שני אנשים אחרים מעידים שהם מכירים את חתימת יד העד השני שלא העיד השליח עליו - פסול.

דף טו עמוד ב
* לדעת רבא: שליח שהביא גט ממדינת הים ואמר "בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו", ואפילו אם הוא ואדם נוסף (שאינו שליח) העידו על חתימת יד העד השני - הגט פסול.
* לדעת רב אשי: שליח שהביא גט ממדינת הים ואמר "בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו", ואפילו אם הוסיף ואמר שהוא העד השני החתום בגט - הגט פסול.
* גידוד חמשה ומחיצה חמשה - לדעת רב חסדא: לא מצטרפים, לדעת מרימר (וכך הגמרא מכריעה להלכה): כן מצטרפים.
* כלי שיש בו רביעית הלוג מים - יכולים שני אנשים ליטול ידיהם מרביעית זו, זה אחר זה.
* הנוטל ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה - ידיו טהורות.
* אם נטל חצי היד תחילה ונגבה וחזר ונטל חצי האחר - לא עלתה לו הנטילה.