גיטין דף יג

דף יג עמוד א
* במשנה נאמר ש"האומר... תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה" - ולדעת רב מדובר רק אם המנה צבור ומונח בקרן זוית, ונחלקו רב זביד ורב פפא אם מדובר בבריא או בשכיב מרע.
* "דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורין" (דברי חולה הנוטה למות שמצוה ליתן דבר מנכסיו לאיש פלוני, נעשו דבריו כאילו כתבם בשטר וכאילו כבר נמסר הדבר לידי המקבל וזכה בו).
* לדעת רב: האומר לחברו "מנה לי בידך תנהו לפלוני", אם אמר זאת כשעמדו שלשתן יחדיו - קנה.
* לדעת רב: שכיב מרע שאמר תנו מנה זה לפלוני מנכסי - נותנין, שכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני מנכסי - אין נותנין.

דף יג עמוד ב
* נחלקו האמוראים אם דברי רב (שאמר שהאומר לחברו "מנה לי בידך תנהו לפלוני", אם אמר זאת כשעמדו שלשתן יחדיו - קנה) אמורים רק בפיקדון או גם בהלואה.
* רבי מאיר סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אך זה רק בתנאי שמקנה זאת לדבר שישנו בעולם.