גיטין דף יב

דף יב עמוד א
* לדעת רבי אליעזר: עני שיש לו שדה חייב להניח בה פאה עבור העניים.
* הגמרא מנסה לברר האם יכול האדון לומר לעבדו: עשה עמי (מלאכתי) ואעפ"כ אינני נותן לך מזונות.
* נחלקו התנאים אם יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת "או פרנסני או הוציאני לחירות" או לא יכול לומר זאת.

דף יב עמוד ב
* למסקנת הגמרא: רב סובר שהאדון לא יכול לומר לעבדו "עשה עמי ואיני זנך", ורבי יוחנן חולק.
* לדעת רבי יוחנן: הקוטע יד עבדו של חברו נותן שבתו ורפואתו לרבו ואותו העבד ניזון מן הצדקה.
* הגמרא מביאה ברייתא המבארת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים שבמשנה האם זכות הוא לעבד להשתחרר לחירות.