גיטין דף יא

דף יא עמוד א
* לדעת רבי שמעון: מודים רבי עקיבא וחכמים (שקדמו לרבי שמעון) ששטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, ואפילו גיטי נשים ושחרורי עבדים, אע"פ שחותמיהן עובדי כוכבים, כשרים.
* שטר חוב הכתוב בלשון לעז וחתומים עליו עדים גוים הדיוטות ונמסר בפני עדים ישראלים - ניתן לגבות באמצעותו מנכסים בני חורין בלבד.

דף יא עמוד ב
* גיטין הבאים ממדינת הים ועדים חתומים עליהם - אע"פ ששמותיהם כשמות עובדי כוכבים, כשרים, מפני שרוב ישראל שבחו"ל שמותיהם כשמות עובדי כוכבים.
* אדם זר התופס לבעל חוב מנכסי הלוה - קנה עבורו, ואין הלוה יכול להתנגד (אך אם נגרם בעקבות כך חוב לאחרים - לא קנה לדעת רבי יוחנן).