גיטין דף י

דף י עמוד א
* במשנה נאמר, שגט אשה ושטר שחרור לעבד, שחתום עליהם עד כותי (אחד בלבד) - כשרים. (ובניגוד לשאר שטרות).
* מעמד הכותי - לדעת ת"ק: אינו חשוד לעבור על מצוות המפורשות בתורה, לדעת רבי אלעזר: כן חשוד, לדעת רשב"ג: כל מצוה שהחזיקו בה ונהגו לקיימה, הרי הם מדקדקים בה לקיימה יותר מישראל. (והגמרא מבררת כאיזו דעה סוברת המשנה).

דף י עמוד ב
* רב פפא מדייק מהמשנה שעדי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה, מגזירת חכמים ("משום כולכם").
* לדעת רבא (החולק על אביי): רבן גמליאל מכשיר גט אפילו אם חתומים עליו שני עדים כותים.
* שטר מתנה שנעשה בערכאות של גוים וחתומים עליו גוים - נחלקו הדעות אם הוא כשר (בגלל "דינא דמלכותא דינא") או לא.
* רבי שמעון (במשנה) סובר כדעת רבי אלעזר ש"עדי מסירה כרתי". (ולכן גיטי נשים ושחרורי עבדים העולים בערכאות של עובדי כוכבים אע"פ שחותמיהם עובדי כוכבים כשרים).