נזיר דף סג

דף סג עמוד א
* טומאת התהום (טומאת מת שלא היתה ידועה לשום אדם בעולם) - הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים מה המקור לכך שאינו סותר בנזיר שנודע לו (לאחר גילוח) שנטמא בכך, אך למסקנת הגמרא: גמרא גמירי לה (=הלכה למשה מסיני) שהותרה לנזיר ועושה פסח בלבד.
* המשנה בעמוד זה, הסוברת שאם נודע לנזיר קודם גילוח, אע"פ שהביא קרבנותיו, שנטמא בטומאת התהום, סותר, היא כדעת רבי אלעזר.

דף סג עמוד ב
* הברייתא מפרטת דינים שונים בנוגע לטומאת התהום.
* טומאת התהום היא טומאה שאין אף אחד בעולם שמכיר אותה, אבל אם מכירה אחד בסוף העולם - אין זו טומאת התהום.
* הקולא של טומאת התהום נאמרה רק בנוגע לטומאת מת.
* שרץ צף על פני המים - ספק נגע בו ספק לא נגע בו, ספקו טהור. (ונחלקו התנאים אם דין זה הוא גם כאשר צפה במים שבכלים או רק כאשר צפה במים שבקרקע).