נזיר דף נט

דף נט עמוד א
* "לא יהיה כלי גבר על אשה" - שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין הנשים ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים (שיש לחוש משום ייחוד).
* מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה? ת''ל "לא יהיה כלי גבר על אשה".
* "ולא ילבש גבר שמלת אשה" - שלא יתקן איש בתיקוני אשה (שלא יכחול ושלא יפרכס בבגדי צבעונים של אשה).

דף נט עמוד ב
* המשנה עוסקת בשני נזירים שאחד מהם נטמא ולא ידוע מי הוא, ומת אחד מהם.
* ר' יהושע בן לוי הקשה לבן זומא קושיה שאין בה כלום, כדי שתלמידיו ילמדו שכל אדם יכול להקשות על דברי רבו ואפי' יודע בו שאין בדבריו ולא כלום ושאר חביריו יהיו מלעיגין עליו ולא ימנע מכך. (ע"פ רש"י)