נזיר דף נז

דף נז עמוד א
* עצם כשעורה - הלכה למשה מסיני שנזיר מגלח על מגעו או משאו. ורבי עקיבא רצה ללמוד מכך בקל וחומר שהנזיר מגלח אף על מגע או משא רביעית דם.
* המשנה מפרטת כיצד ינהגו שני נזירים, שיש ספק מי מהם נטמא, בתגלחת ובקרבנות.

דף נז עמוד ב
* לדעת שמואל 'הקפת כל הראש שמה הקפה' ועובר בגילוח כזה על הלאו של 'לא תקיפו'.
* לדעת רב הונא המקיף את הקטן חייב ואשה המקיפה את האיש פטורה, ורב אדא בר אהבה חולק על 2 דינים אלו.