נזיר דף נו

דף נו עמוד א
* על דברי רב חסדא מהדף הקודם - הגמרא מביאה קושיה של רמי בר חמא (שהתחילה בעמוד הקודם) וקושיה של רב אשי (שמסתיימת בעמוד הבא), ובעקבות כך דברי רב חסדא נדחו.
* נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק - אוכל בקדשים לאחר 60 יום ושותה יין ומיטמא למתים לאחר 120 יום.

דף נו עמוד ב
* טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה (כמפורט במשנה בדף נד) - נחלקו התנאים אם חייבים עליה על 'ביאת מקדש'.
* דבר הלכה שנאמרה בבית המדרש בשם כמה חכמים איש מפי איש - ניתן להזכיר רק את המוסר הראשון והאחרון שמסרו הלכה זו בבית המדרש.