נזיר דף נה

דף נה עמוד א
* "הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל רבי מטמא ורבי יוסי ברבי יהודה מטהר" - הגמרא מציעה כמה אפשרויות לבאר מה שורש מחלוקתם.
* במקרה הנ"ל רבי יוסי ברבי יהודה מודה שהוא טמא כאשר מוציא החוצה את ראשו או רובו.

דף נה עמוד ב
* במשנה (בדף נד) מובא שימי גמרו וספרו של מצורע אינם עולים למנין ימי נזירותו - ורב חסדא (ע"פ ביאור רב שרביא) חידש שבנזירות מרובה, היינו במקרה שבזמן שנצטרע נותרו לו עדיין יותר משלושים יום, עולים ימים אלו לחשבון הימים העודפים על שלושים יום.