נזיר דף נד

דף נד עמוד א
* טומאה שאין מעליה ריוח טפח, בוקעת ועולה ומטמאה את המאהיל עליה ובוקעת ויורדת ומטמאת את המונח תחתיה.
* המשנה (מט:) סוברת שנזיר שנטמא באחת מן הטומאות המנויות שם מגלח ומתחיל למנות שוב מנין ימי נזירות טהרה מיום השמיני (כחכמים, ולא כרבי אליעזר שסובר שמיום השביעי).

דף נד עמוד ב
* הלכה למשה מסיני שנזיר שנעשה זב או שפרחה בו צרעת והסגירו הכהן שבעת ימים - ימים אלו מצטרפים להשלים את ימי נזירותו.
* הגמרא מסתפקת האם הטומאה שגזרו חכמים על הנכנס לארץ העמים זה אף משום חלל אוירה או רק משום גוש עפרה (ואז הנכנס בשידה תיבה ומגדל טהור).