נזיר דף נג

דף נג עמוד א
* מקצת מזקנים הראשונים סברו שהמאהיל על חצי קב עצמות או חצי לוג דם מן המת נטמא, ומקצתם סברו שאף המאהיל על רובע קב עצמות או רביעית לוג דם נטמא, ובית דין שלאחריהם סברו שבמקרה זה נטמא רק לתרומה ולקדשים אך לא לנזיר ועושה פסח.
* אין הנזיר מגלח אלא אם נגע או נשא עצם כשעורה, אך אם האהיל עליה טהור.

דף נג עמוד ב
* נזיר שנטמא באבר מן החי/המת כאשר אין עליו בשר כראוי - נחלקו האמוראים אם הנזיר מגלח על טומאת מגעם או לא.
* כלי מתכת הנוגע במת נעשה כמת עצמו ומטמא טומאת שבעה את הנוגע או מאהיל עליו ("חרב הרי זה כחלל").