נזיר דף נא

דף נא עמוד א
* הדף כולו עוסק בדיני "רקב הבא מן המת".
* הרקב שמטמא בטומאת מת זהו רקב של מת שנקבר ערום בארון של שיש או על גבי רצפה של אבנים.
* אין דין רקב אלא הבא מן הבשר ומן הגידים ומן העצמות של המת גם יחד.

דף נא עמוד ב
* מת שטחנו - אין לו דין רקב (והגמרא מתלבטת מה יהיה הדין במת שטחנו ולאחר מכן הרקיבה עפרורית זו).
* מת שחסר חלק מגופו - אין לו דין רקב (ורבא התלבט מה יהיה הדין כאשר הרקיב אבר אחד כשהוא חי וחזר ומת והרקיב כל גופו).