נזיר דף לט

דף לט עמוד א
* סתם נזירות - ל' יום.
* הגמרא מסתפקת האם השער, כשהוא גדל, האם מלמטה הוא גדל (מצד השורש), או מלמעלה (בקצה השערות) [ונפקא מינה לנזיר שגילחוהו ליסטים בעל כרחו ושיירו בשערותיו כדי לכוף ראשו לעיקרו].

דף לט עמוד ב
* מסקנת הגמרא שהשער גדל מלמטה (מצד השורש).
* לדעת רבי אליעזר נזיר שגילחו את שערו לאחר מלאות ימי הנזירות לא ימתין 30 יום אלא רק 7 ימים.
* נחלקו התנאים לגבי איסור תגלחת של נזיר אם הוא דוקא בתער או גם אם תלש או מירט וכד' את שערו.