נזיר דף לה

דף לה עמוד א
* לדעת רבי אבהו ר' אלעזר דורש את הפסוק הבא בפרט וכלל ופרט: וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה (פרט) וכל בהמה (כלל) לשמור (פרט).
* לדעת רבא ר' אלעזר דורש את הפסוק הבא בפרט וכלל ופרט: ואם מן (פרט) הצאן (כלל) כבשים ועזים (פרט).

דף לה עמוד ב
* כלל ופרט וכלל - אי אתה דן אלא כעין הפרט (אפילו שדומה לפרט בצד אחד בלבד).
* פרט וכלל ופרט - אי אתה דן אלא כעין הפרט (רק אם דומה לפרט בשני צדדים).
* פרט וכלל - נעשה כלל מוסף על הפרט, מיעט וריבה - ריבה הכל.
* כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר.