נזיר דף לד

דף לד עמוד א
* לדעת רבי טרפון אין נזירות חלה אלא כשברור וידוע לנודר בשעת קבלת הנזירות שהוא אכן יהיה נזיר.
* לדעת רבי יהודה ספק נזירות להקל ורבי שמעון חולק.
* הנזיר אסור בטומאה ובתגלחת וביוצא מן הגפן.

דף לד עמוד ב
* לדעת המשנה עלין ולולבין של הגפן לא נאסרו לנזיר (דורשים כללי ופרטי), ור' אלעזר חולק (דורש ריבויי ומיעוטי).
* כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל אי אתה רשאי למשכו ולדונו כעין הפרט אלא נעשה כלל מוסף על הפרט עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנזיר.