נזיר דף כט

דף כט עמוד א
* הגמרא מקשה 7 קושיות על דעתו של ריש לקיש הסובר שהטעם שהאיש יכול להדיר את בנו שיהיה נזיר אך לא האשה הוא מדין חינוך, ומתרצת את כל הקושיות.
* לדעת ריש לקיש האב לא חייב לחנך את בתו אלא רק את בנו.
* ריש לקיש סובר שאין חובת שחיטה לעוף מן התורה (אלא צריך רק להוציא את דמו).

דף כט עמוד ב
* עד מתי מדיר האב את בנו בנזיר? עד שיביא שתי שערות דברי רבי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר עד שיגיע לעונת נדרים (=12 שנה ויום אחד).
* עמד רבן גמליאל ונשקו (לרבי חנינא) על ראשו אמר מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראל אמרו לא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל.