נזיר דף יח

דף יח עמוד א
* נזיר שנטהר מטומאתו - לדעת רבי מתחיל למנות את ימי הנזירות ביום הבאת קרבנותיו (ביום ה-8 לטהרתו) ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה ביום תגלחתו (ביום ה-7 לטהרתו).
* נזיר שנטמא טומאות הרבה - אינו מביא אלא קרבן אחד (רב חסדא מעמיד דעה זו כדעת רבי יוסי ברבי יהודה).

דף יח עמוד ב
* הגמרא משתמשת במינוח "גופא" לפני ציטוט קטע שהובא בגמרא לעיל וכעת באה הגמרא לדון בו (רש"י).
* נזיר טמא שנטהר - מתי מתחיל למנות את ימי נזירותו? רבי אליעזר: מיד כשהגיע היום ה-8 (ע"פ רש"י), חכמים: משעה שהקריב חטאתו ביום ה-8, רבי ישמעאל בנו של ריב"ב: משעה שהקריב חטאתו ואשמו ביום ה-8.