נזיר דף טז

דף טז עמוד א
* לשיטת ר' יוסי אשה נהיית זבה גדולה או כאשר שופעת דם 3 ימים רצוף, או כאשר רואה דם 3 ימים סמוך לשקיעת החמה.
* מי שנזר 2 נזירות - מגלח את הראשונה ביום 31 ואת השניה ביום 61, ואם גילח את הראשונה ביום 30 מגלח את השניה ביום 60 ואם גילח ביום 59 יצא (שיום של 30 עולה לו מן המנין).

דף טז עמוד ב
* לדעת ר"א הדין שנזיר שנטמא סותר את הימים הקודמים ומביא קרבן טומאה מתקיים רק אם יהיו לו לפחות 2 ימים לסתור (ות"ק חולק).
* מי שנזר והוא בבית הקברות - ר' יוחנן אמר: נזירות חלה עליו, ור''ל אמר: אין נזירות חלה עליו (בעמוד הבא מחלוקתם תבואר באופן אחר).
* ר' יוחנן מקשה 3 קושיות על ריש לקיש (ממשנה וברייתות), וריש לקיש תירץ את 2 הקושיות הראשונות. [הקושיה השלישית מובאת בעמוד הבא]