נזיר דף טו

דף טו עמוד א
* נזיר שסיים את ימי נזירותו ועדיין לא הביא קרבנות - מובא בברייתא שאסור לגלח ולשתות יין ולטמא למתים ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים ה''ז סופג את הארבעים (וקשה מכך על רבי יוסי ברבי חנינא שבעמוד הקודם).
* האומר 'הריני נזיר לכשיהא לי בן ונזיר מאה יום' ונולד לו בן ביום 70 - יום זה עולה לו לכאן ולכאן (נחלקו הראשונים בביאור הענין), לדעת רב, אך מהמשנה מוכח שלא כדעתו.

דף טו עמוד ב
* לדעת אבא שאול אם חל ערב הרגל ביום השביעי לאבילות - בטלה ממנו אבילות שלשים (ע"פ תוס').
* לדעת רבי אושעיא, רבי יוסי סובר שזב שרואה זיבה ביום השביעי לנקיים מטמא למפרע מדרבנן.