נזיר דף יד

דף יד עמוד א
* האומר 'הריני נזיר לאחר 20 יום, ומעכשיו הריני נזיר 100 יום' - מונה מיד 20 יום לנזירות הראשונה של '100 יום', ואח"כ מונה 30 יום לנזירות של 'לאחר 20 יום', ואח"כ מונה 80 יום כדי להשלים את הנזירות הראשונה.
* האומר 'הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר' ונטמא בימי נזירות בנו - נחלקו האמוראים אם סותר גם את ימי הנזירות שלו שמנה כבר.

דף יד עמוד ב
* נזיר שנהיה מצורע באמצע נזירותו ונטמא בימי צרעתו - נחלקו האמוראים אם סותר את ימי הנזירות.
* 'נטמא ביום גידול שער' - נחלקו האמוראים אם סותר ימי נזירותו.
* נזיר שסיים את ימי נזירותו ועדיין לא הביא קרבנות - לדעת רבי יוסי ברבי חנינא לוקה אם נטמא במזיד, אך לא לוקה אם גילח או שתה יין במזיד [הגמרא בעמוד הבא הקשתה עליו מברייתא].