נזיר דף יג

דף יג עמוד א
* ולד שנחשב בין האנשים הוא דוקא בן (ולא בת), אך האומר "הריני נזיר כשיהיה לי ולד" הרי הוא נזיר אף כאשר נולדה לו בת.
* לדעת ר' יהודה ספק נזירות להקל ור' שמעון חולק.
* הגמרא מביאה כמה ספיקות בענין ניסוחים שונים של המקבל נזירות כשיהיה לו בן.

דף יג עמוד ב
* המשנה מפרטת את הדין לגבי מי שמקבל על עצמו נזירות וכן מקבל על עצמו נזירות כשיולד לו בן (ותלוי הדבר מה מקבל על עצמו ראשונה).
* רבא מסתפק (באופנים שונים) מה יהיה הדין של מי שמקבל על עצמו 2 נזירויות שזמן תחילתן ומשכן שונה ופוגעין זה בזה.