נזיר דף י

דף י עמוד א
* נחלקו התנאים מה יהיה הדין במקרה המובא במשנה ("אמר אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני אומר הדלת הזה הריני נזירה אם נפתח אני") - לדעת ב"ש: נזיר, לדעת ב"ה: אינו נזיר, לדעת ב"ש לפי רבי יהודה: כוונתו היתה לנדר (ולא לנזירות).
* לפי רמי בר חמא, יסוד המחלוקת במשנה זו זהה למחלוקת במשנה הקודמת, והגמרא מבארת מדוע יש צורך בכפילות.

דף י עמוד ב
* הדף כולו עוסק בבירור המקרה המובא במשנה - בעמוד הקודם הובא הסברו של רמי בר חמא (עליו הקשה רבא), והסברו הראשון של רבא (עליו הקשתה הגמרא), והסברו השני של רבא (התחיל בעמוד א והסתיים בעמוד ב, ואף עליו הקשתה הגמרא), ובעמוד זה הובא ההסבר האחרון שנשאר למסקנה.