נזיר דף ט

דף ט עמוד א
* האומר "הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה" - לדעת ב"ש: נזיר, לדעת ב"ה: אינו נזיר, לדעת ב"ש לפי רבי יהודה: כוונתו היתה לנדר ולאסור על עצמו גרוגרות ודבילה.
* בגמרא מבואר למסקנה, שהטעם לשיטת ב"ש זה שהם סוברים כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וסוברים שאין 'שאלה' בנזירות.

דף ט עמוד ב
* בגמרא מובאות 2 לישנות של ברייתות ובהם דעת רבי נתן המעמיד את מחלוקת ב"ש וב"ה באופנים אחרים מאשר המובא במשנה.
* במשנה במנחות נאמר "האומר הרי עלי מנחה להביא מן השעורים יביא מן החיטים" - לדעת חזקיה משנה זו היא רק כדעת ב"ש שבמשנתנו, ולדעת ר' יוחנן אף כב"ה, ולדעת חזקיה לאחר שחזר בו משנה זו היא כדעת ב"ש לפי רבי יהודה שבמשנתנו.