נזיר דף ט

דף ט עמוד א
* במשנה הראשונה בפרק שני, המתחיל בעמוד זה, מובא כי האומר "הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה" - לדעת ב"ש: נזיר, לדעת ב"ה: אינו נזיר, לדעת ב"ש לפי רבי יהודה: כוונתו היתה לנדר ולאסור על עצמו גרוגרות ודבילה.
* בגמרא מבואר למסקנה, שהטעם לשיטת ב"ש זה שהם סוברים כרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וסוברים שאין 'שאלה' בנזירות, והטעם לשיטת ב"ה זה מכיוון שלא הזיר כשאר הנוזרים שאין נוזרים אלא מן היין.

דף ט עמוד ב
* בגמרא מובאות שתי לישנות של ברייתות ובהם דעת רבי נתן המעמיד את מחלוקת ב"ש וב"ה באופנים אחרים מאשר המובא במשנה.
* במשנה במנחות נאמר "האומר הרי עלי מנחה להביא מן השעורים יביא מן החיטים" - לדעת חזקיה: משנה זו היא רק כדעת ב"ש שבמשנתנו, ולדעת רבי יוחנן: משנה זו היא אף כדעת ב"ה, ולדעת חזקיה לאחר שחזר בו: משנה זו היא כדעת ב"ש לפי רבי יהודה שבמשנתנו (לפי ביאור רש"י).
* האומר "הרי עלי מנחה להביא מן העדשים" - לדעת חזקיה לא יביא כלום, ורבי יוחנן מקשה על דעתו.