נזיר דף ז

דף ז עמוד א
* "חדשים מחשבין לשנים ולא ימים לשנים" (לפי תוס' הכוונה היא שמשלימים את השנה בהוספת חודשים [אדר ב'] ולא בהוספת ימים).
* אמר "הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם" - הרי הוא נזיר 30 יום, כי כוונתו היתה שהנזירות קשה עליו כאילו נדר שתחול מכאן ועד סוף העולם.
* "הריני נזיר ויום אחד / הריני נזיר ושעה אחת / הריני נזיר אחת ומחצה"- במשנה מובא, שהאומר אחת מלשונות אלו, הרי הוא כמי שקיבל עליו 2 נזירויות, ובגמרא מבואר מדוע המשנה נקטה 3 דוגמאות.

דף ז עמוד ב
* האומר "הריני נזיר 30 יום ושעה אחת" - נזיר 31 יום, שאין נזירות לשעות.
* האומר הריני נזיר 30 יום ויום אחד" - הרי הוא כמי שקיבל עליו 2 נזירויות, מכיון שהוסיף לומר תיבת "יום" מיותרת הרי שכוונתו היתה לקבל עוד נזירות.