נזיר דף ו

דף ו עמוד א
* הגמרא מקשה בעמוד זה 3 קושיות ממשניות על בר פדא ומתרצת (הקושיה הראשונה התחילה בעמוד הקודם, ואת הקושיה השלישית מתרצים בעמוד הבא).
* מובא חידוש נוסף בדעת רב מתנא: הוא סובר שאומרים 'מקצת היום ככולו' גם לשתי נזירויות (שיום 30 עולה לסיום הנזירות הקודמת ולתחילת הנזירות הבאה, במי שקיבל על עצמו 2 נזירויות).

דף ו עמוד ב
* מי שאמר "הריני נזיר 100 יום" ונטמא ביום ה100 לדעת רבי אליעזר אינו סותר אלא 30 יום - בגמרא מבואר שרבי אליעזר סובר שלא אומרים 'מקצת היום ככולו' (וכך שיטת בר פדא) אך יש לימוד מפסוק שמי שנטמא ביום שנשלמה נזירותו צריך לחזור ולמנות רק 30 ימי נזירות נוספים.
* מובאת מח' תנאים למקור לנזירות 30 יום - רבי יאשיה: "קדוש יהיה גדל פרע", רבי יונתן: "עד מלאת הימים".