נזיר דף ב

דף ב עמוד א
* כתבו הראשונים שלשון הגמרא במסכת נזיר "משונה" / "לישנא קלילא".
* יש הסוברים שפירוש רש"י המודפס במסכת נזיר לא נכתב על ידי רש"י.
* בישיבות הגאונים לא למדו מסכת נזיר.
* בדפוס הראשון של הש"ס (דפוס שונצינו) לא הודפסה מסכת נזיר.
* הגמרא מבארת מדוע מסכת נזיר מופיעה בסדר נשים.
* כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.
* הגמרא מבררת מדוע המשנה פתחה ב"כינויי נזירות" ומיד ביארה את דין "ידות נזירות".

דף ב עמוד ב
* המשנה מפרטת דוגמאות ל"ידות נזירות" לפני "כינויי נזירות" בגלל ש"ידות נזירות" נלמד מדרשה.
* האומר "אהא" הרי זה נזיר - לדעת שמואל: דין זה הוא רק כאשר נזיר עובר לפניו, וכשאומר שבליבו היה לקבל עליו נזירות.
* "זה אלי ואנוהו" - אנאה לפניו במצות, אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאה ציצית נאה אכתוב לפניו ספר תורה נאה ואכרכנו בשיראין נאים.
* האומר "אהא נאה" הרי זה נזיר - לדעת שמואל: דין זה הוא כאשר אומר זאת בזמן שתופס בשערו.