נדרים דף מג

דף מג עמוד א
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר ש"המודר הנאה מחברו לא ישאילנו ולא ישאל ממנו" - לדעת רבי יוסי ברבי חנינא: מדובר ששניהם נדרו הנאה זה מזה, ולדעת אביי: רק אחד מהם נדר (כפשט לשון המשנה) והטעם שאסור לשאול זה גזירה משום להשאיל.
* המשנה בעמוד זה ממשיכה לעסוק בדיני המודר הנאה מחברו.
* היו מהלכים בדרך ואין לאחד מהם מה לאכול אך הוא אסור בהנאה מחברו - לדעת ת"ק: יניח חברו אוכל על הסלע ויאמר "הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ" והלה נוטל ואוכל, לדעת רבי יוסי: פתרון זה אסור, והגמרא מבררת את טעמו של רבי יוסי עד סוף העמוד הבא.

דף מג עמוד ב
* שכיב מרע שכתב את כל נכסיו לשני אנשים, מקצתן לראשון וכולן לשני, והבריא - ראשון בלבד קנה.
* המפקיר את שדהו - עד שלושה ימים לאחר הפקרתו יכול לחזור בו.