נדרים דף לה

דף לה עמוד א
* לדעת רבא: אם אמר לחברו "ככרי תיאסר עליך" - אסור למודר ליהנות מהככר כשקיבלה במתנה ישירות מהמדיר; אך אם המדיר נתנה לאדם אחר והוא נתנה למודר, מותר המודר ליהנות ממנה.
* יש מחלוקת תנאים אם יש דין מעילה בקונמות (=נדר שנאסר בלשון קונם) או לא.
האומר לחברו "ככרי עליך" ונתנה לו במתנה - מקבל המתנה מעל כאשר יוציא חפץ זה מרשותו.

דף לה עמוד ב
* הכהנים שמקריבים את הקורבנות בבית המקדש - הגמרא מתלבטת האם הם נחשבים שליחים שלנו (של בעלי הקרבן) או שהם נחשבים שלוחי שמים, והנפקא מינה היא לאדם שמודר הנאה מכהן (האם מותר לכהן להקריב עבורו).
* כל הקורבנות צריכים דעת של הבעלים חוץ ממחוסרי כפרה שאפשר להביאם גם ללא דעת הבעלים.
* לדעת רבי יהודה: אדם מחוייב להביא את כל הקורבנות שחייבת אשתו.