נדרים דף לד

דף לד עמוד א
* "המודר הנאה מחבירו... מחזיר לו את אבדתו" - בלישנא השניה המובאת בעמוד זה, נחלקו האמוראים אם מדובר רק כאשר נכסי בעל האבדה אסורים על המחזיר, או אף כשנכסי מחזיר אסורים על בעל האבדה.
* הגמרא הקשתה מהמשנה (שבדף הקודם) על הדעה הראשונה (בלישנא השניה), ונשארה בקושיה.

דף לד עמוד ב
* היתה לפניו ככר של הפקר ואמר "ככר זו הקדש" - נטלה לאוכלה, מעל לפי כולה; נטלה להורישה לבניו, מעל לפי טובת הנאה שבה.
* לדעת רבא: אם אמר לחברו "ככרי תיאסר עליך" ואחר כך נתן לו אותה במתנה - אסור (אפילו שיצאה מרשות המדיר).