נדרים דף לג

דף לג עמוד א
* שק להביא פירות וחמור להביא עליו פירות - נחשב להנאה המביאה לידי מאכל, ולכן אסור למודר מאכל מחברו לקבל זאת ממנו.
* המודר הנאה מחברו - מותר לו לשקול לו את שקלו ולפרוע את חובו ולהחזיר לו את אבדתו (ובמקום שנוטלים על כך שכר, תיפול הנאה להקדש).

דף לג עמוד ב
* "המודר הנאה מחברו שוקל לו את שקלו ופורע את חובו" - מובאת מחלוקת בגמרא האם המשנה היא כדעת חנן בלבד או אף כדעת חכמים.
* "המודר הנאה מחברו... מחזיר לו את אבדתו" - נחלקו האמוראים אם מדובר כאשר נכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה או אף כשנכסי בעל אבידה אסורים על המחזיר.