נדרים דף לב

דף לב עמוד א
* גדולה מילה - שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה.
* גדולה מילה - ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה.
* גדולה מילה - שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ (ולדעת רבי אליעזר: גדולה תורה - שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ).
* אין מזל לישראל.
* כל הנוהג עצמו בתמימות - הקב"ה מתמים עמו / שעה עומדת לו (עולה לגדולה).
* מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים? - מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים / מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה / שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה.
* בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו.

דף לב עמוד ב
* בתחילת העמוד מובאות שלוש מימרות של רמי בר אבא.
* גימטריה של המילה "השטן" זה 364 (וביאר הר"ן שימות החמה הם שלוש מאות שישים וחמישה יום, ואם כן יש יום אחד שאין לשטן רשות להשטין וזה ביום כיפור).
* ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם (בן נח), אך כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם.
* במשנה הראשונה בפרק רביעי, המתחיל בעמוד זה, נאמר שאין בין המודר הנאה מחברו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושין בהם אוכל נפש. (ומשנה זו היא כדעת רבי אליעזר, הסובר שאפילו ויתור אסור במודר הנאה).