נדרים דף לא

דף לא עמוד א
* המשניות בעמוד זה מפרטות מה יהיה הדין (במי נאסר ובמי לא) כאשר נדר: משובתי שבת, מאוכלי שום, מעולי ירושלים, לבני נח, לזרע אברהם, לישראל.
* עם ישראל לא נקראים בני נח אלא בני אברהם.
* לדעת שמואל: הלוקח כלי מן האומן לבקרו ונאנס בידו - חייב (ומבואר בעמוד הבא שמדובר ב"זבינא חריפא" - בסחורה שיש עליה קופצים).

דף לא עמוד ב
* הגמרא מביאה ברייתא כדעתו של שמואל.
* עובדי כוכבים נקראים ערלים (גם אם מלו), ולכן הנודר מערלים אסור בהם.
* מאוסה היא הערלה, שנתגנו בה רשעים, שנאמר: "כִּי כָל הַגּוֹיִם עֲרֵלִים".
* גדולה מילה - שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות / שדוחה את השבת החמורה / שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלוא שעה / שדוחה את הנגעים / שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל / שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו / שכל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה.
* נחלקו התנאים אם משה רבינו נתרשל מן המילה.