נדרים דף ל

דף ל עמוד א
* רב הושעיא שאל מה יהיה הדין במקרה שמישהו נתן שתי פרוטות לאשה ואמר לה "באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך", האם מקודשת גם בפעם השניה או לא.
* רבי יוחנן מבאר שבר פדא מודה שאם "פדאום אחרים" הדין הוא ש"אין חוזרות וקדושות".
* הנודר מיורדי הים - מותר ביושבי היבשה, והנודר מיושבי היבשה - אסור מיורדי הים, שיורדי הים בכלל יושבי היבשה (שסופם לצאת מהים ליבשה). (ונחלקו האמוראים על מה מוסבת הסיפא של המשנה: "לא כאלו שהולכין מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרש").

דף ל עמוד ב
* הנודר "מרואי החמה" - אסור אף בסומין, שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותן (ומותר בדגים ובעוברים), אך אם נדר "מן הרואין" - מותר בסומין.
* הנודר "משחורי הראש" - אסור בקרחין ובעלי שיבות, ומותר בנשים ובקטנים, שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים, אך אם נדר "מבעלי שיער" - מותר בקרחין.
* נחלקו התנאים מה הדין כאשר נדר "מן הילודים" ומה הדין כאשר נדר "מן הנולדים".