סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
מספר צפיות: 9
דף סה עמוד א
* היא אומרת קדשתני, והוא אומר לא קדשתיך - הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ומבקשים ממנו לתת לה גט, ואם נתן לה גט ללא שביקשו ממנו הרי שגילה דעתו שאכן באמת קידשה ולכן כופין אותו לתת לה כתובה.
* המקדש אשה בעד אחד - אין חוששין לקידושיו (ואפילו שניהם מודים לדברי העד, לדעת שמואל).

דף סה עמוד ב
* הגמרא ממשיכה לעסוק בסוגיית "המקדש בעד אחד" ומביאה מחלוקת אמוראים אם הקידושין חלין או לא.
* בדיני ממונות, אם שניהם מודים, נאמנים ללא עדים.
* אמר לו עד אחד אכלת חלב והלה שותק - נאמן, אמר לו עד אחד נטמאו טהרותיך והלה שותק - נאמן.
מספר צפיות: 9
דף סו עמוד א
* עד אחד שאמר למישהו שאשתו זינתה והלה שתק (לא הכחיש ולא הודה) - נחלקו אביי ורבא אם העד נאמן בדבריו לאוסרה על בעלה.
* אביי הביא 2 ראיות לשיטתו (שהעד נאמן) אך רבא דחה ראיות אלו.
* אלעזר בן פועירה אמר לינאי המלך שיהרוג את החכמים שביזו אותו (על יחוסו) ואין לו מה לדאוג על התורה שתשתכח כי התורה נשארת כרוכה ומונחת בקרן זוית וכל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד.

דף סו עמוד ב
* רבא הביא ראיה לשיטתו (שהעד לא נאמן) אך אביי דחה ראיה זו.
* בן גרושה/חלוצה שעבד במקדש עבודתו כשרה.
* בעל מום שעבד במקדש עבודתו פסולה - נלמד מהפסוק "הנני נותן לו את בריתי שלום (האות ו' במילה זו כתובה בתורה קטועה)" כשהוא שלם ולא כשהוא חסר.
מספר צפיות: 7
דף סז עמוד א
* ר' יוסי ור' יהודה נחלקו אם לגר מותר לשאת ממזרת (ובכל מקרה אם נשא הולד ממזר).
* כהן חלל שנשא בת ישראל - יש מחלוקת אם הבת שלהם כשרה להנשא לכהן.
* ישראל שנשא חללה - בתו כשרה לכהונה.
* מצרי שני (=בנו של גר מצרי) שנשא מצרית ראשונה (=אשה מצרית שהתגיירה) - יש מחלוקת אם הבן שלהם נחשב למצרי שלישי (ומותר לישא בת ישראל) או מצרי שני (ואסור).

דף סז עמוד ב
* "באומות הלך אחר הזכר" - היינו שאצל הגוים מיחסים את הולד לאביו, שאם אביו משאר אומות (ולא מ7 אומות) מותר לקנותו כעבד ולהחיותו, ואם אביו מ7 אומות אסור להחיותו.
* המקור לכך שאין קידושין תופסים באשה האסורה בכרת נלמד למסקנת הגמרא ב"היקש" (ולא ב"במה מצינו") מדין אחות אשה (שבה יש פסוק מפורש שלא תופסים בה קידושין).
מספר צפיות: 9
דף סח עמוד א
* הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה שאין הולד ממזר.
* לדעת רב אחא בר יעקב המקור לכך שאין קידושין תופסים באשה האסורה בכרת הוא מקל וחומר מיבמה (שיבמה בלאו ולא תופסים בה קידושין, וכל שכן שבחייבי מיתות וחייבי כריתות לא יתפסו קידושין).

דף סח עמוד ב
* הסוגיה מבררת את המקור לכך שקידושין לא תופסים בין ישראל לשפחה כנענית או לנכרית, והולד שנולד מישראל הבא על שפחה כנענית או נכרית דינו כמוה (עבד כנעני או נכרי).
* עובד כוכבים או עבד הבא על בת ישראל - הולד לא כשר (אלא הוא ישראל ממזר או ישראל פסול [ואם זו בת אז הכוונה היא שהיא פסולה לכהונה]).
מספר צפיות: 13
דף סט עמוד א
* לדעת רבי טרפון (ושמואל פסק הלכה כמותו) ממזר יכול ליטהר מלפסול את בניו שלא יהיו ממזרים, על ידי כך שינשא לשפחה, ואז הולד מתייחס רק לאמו והוא עבד, ואם ישחררו האדון נמצא הבן 'בן חורין' כשר.
* פרק "עשרה יוחסין" (פרק רביעי ואחרון) המתחיל בעמוד זה עוסק בחלקו הראשון בענייני יוחסין.
* בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות.

דף סט עמוד ב
* לא עלה עזרא מבבל לארץ ישראל עד שעשאה לבבל נקיה מפסולים שבה כמו סולת שנקיה מסובין שבה.
* נחלקו האמוראים אם הפסולים עלו מבבל לארץ ישראל מרצונם או שעזרא העלה אותם בעל כרחם.
* כל ארצות עיסה (=ספק פסולים ביחס) לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל.
מספר צפיות: 7
דף ע עמוד א
* כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו - מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח.
* כל הנושא אשה לשום ממון - יהיו לו בנים שאינן מהוגנים.
* כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו - אליהו כופתו והקב''ה רוצעו.
* כל הפוסל (אחרים) - במומו פוסל (היינו, שהוא עצמו יש לו מום זה).
* כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור - אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה (כי זה לא מכובד למעמדו).
* קול באשה ערוה.

דף ע עמוד ב
* אין שואלין בשלום אשה (שאיננה אשתו) כלל (כיון שמרגיל לבה ודעתה אצלו).
* רב היה מלקה את מי שציער את שליח בית דין.
* אם ראית כהן שנוהג בעזות מצח אל תהרהר אחריו שמא יש פסול במשפחתו, כיון שדרכם של הכהנים לנהוג בעזות.
* כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו - כשהקב''ה משרה שכינתו, מעיד על כל השבטים (שהם משלו) ואין מעיד עליו.
* קשים גרים לישראל כספחת.
מספר צפיות: 8
דף עא עמוד א
* בימי רבי ובימי רבי פנחס ביקשו לקבוע שהדין יהיה הפוך - שבבל תהיה עיסה לא"י, וכל בן א"י שירצה לישא אשה ממשפחת בבל יצטרך לבדוק אחר יחוסה - אך הם מנעו זאת.
* מדין תורה אין עוף צריך שחיטה כדי להתירו באכילה (אלא די בשפיכת דמו).
* הגמ' מפרטת את מי מלמדים חכמים את הקריאה הכתיבה והפירוש של שם השם שבן 4 אותיות 12 אותיות ו42 אותיות.

דף עא עמוד ב
* אם ראית 2 בני אדם (או 2 משפחות) שמתגרים זה בזה - שמץ פסול יש באחד מהן ואין מניחין אותו לידבק אחד בחבירו.
* בבל - בריאה (מיוחסת ונקייה), מישון - מתה (ממזרים גמורים כולם), מדי - חולה (רובם כשרים ומיעוטן פסולין), עילם - גוססת (רובן פסולין ומיעוטן כשרין).
* הגמ' מבררת עד היכן הם הגבולות של בבל (לענין דיני יוחסין).
מספר צפיות: 7
דף עב עמוד א
* נחלקו האמוראים אם גבולות בבל לענין גיטין (שהמביא גט מארץ ישראל לבבל לא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם) הם כגבולות בבל לענין יוחסין או לא.
* נחלקו האמוראים אם "חלזון ניהוונד" דינה כדין בבל לענין יוחסין או לא.
* ישמעאלים - דומים לשעירים של בית הכסא, תלמידי חכמים שבבבל - דומים למלאכי השרת.

דף עב עמוד ב
* כשמת ר' עקיבא נולד רבי, כשמת רבי נולד רב יהודה, כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבא נולד רב אשי, ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו.
* חכמים (לפי דעה אחת בגמרא) חולקים על רבי מאיר וסוברים שכל הארצות בחזקת מיוחסות (ולא רק בבל).
* נחלקו התנאים אם ממזרים ונתינים טהורים הם לעתיד לבוא.
מספר צפיות: 9
דף עג עמוד א
* לא הוזהרו כהנות כשרות מלהינשא לפסולים (גר, עבד משוחרר, חלל).
* הגמרא הכריעה להלכה שלגר מותר להינשא לכהנת וכן לממזרת.
* מדין תורה "שתוקי" ו"אסופי" כשרים, אלא ש"מעלה עשו ביוחסים" ואסרו עליהם להינשא לישראל.

דף עג עמוד ב
* הגמרא מביאה כמה דוגמאות בהם תינוק שנמצא לא נחשב ל"אסופי" כי יש הוכחה לכשרותו.
* התנאים נחלקו עד מתי המיילדת נאמנת לומר על תאומים מי נולד ראשון.
* 2 אנשים שחלוקים ביניהם מי מהם קנה חפץ מסויים - נאמן המוכר לומר למי מכר את החפץ כל עוד החפץ ברשותו.
מספר צפיות: 13
דף עד עמוד א
* שלשה נאמנין להעיד על אחד מהתאומים שהוא הבכור: המיילדת (לאלתר בלבד), אמו (כל שבעה ימים ראשונים ללידה), אביו (לעולם).
* היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה, אמרה להם מאיש פלוני (שהוא כשר ומיוחס) הוא - רבן גמליאל ור' אליעזר אומרים נאמנת (וכך פסק שמואל), ורבי יהושע חולק.
* המשנה המובאת בעמוד זה ממשיכה לבאר אם ואיזה פסולים מותרים להנשא זה לזה.

דף עד עמוד ב
* גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד - נחלקו התנאים אם אסורה לכהן.
* 4 אמוראים מנסים לפרש את המשנה (שבעמוד א), ורק הפירוש האחרון לא נדחה.
* איזהו ממזר? לדעת רבי יהושע כל שנולד מאיסור ביאה שחייבים עליו מיתת בית דין, ולדעת שמעון התימני אפילו אם חייבים עליו כריתות, ולדעת רבי עקיבא אפילו אם חייבים עליו רק לאו.
מספר צפיות: 15
דף עה עמוד א
* אלמנת עיסה (=אלמנת ספק חלל) - פסולה לכהונה (לדעת כולם).
* ארוסה שהתעברה ולא ידוע ממי - נחלקו האמוראים אם הולד ממזר.
* למרות שלגר ולצאצאיו מותר להתחתן עם ממזרת - הרי שמשלב מסויים חכמים אסרו לו להתחתן עם ממזרת מחשש שיחשבו שהוא ישראל שנושא ממזרת (לת"ק: מלאחר 10 דורות, ולדעת יש אומרים: משישתקע שם עבודת כוכבים ממנו).

דף עה עמוד ב
* בברייתא (בעמוד א) מובא שרבי אלעזר סובר שכותי לא ישא כותית, ובגמרא מובאים כמה הסברים לדין זה.
* לדעת רבי ישמעאל: עובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל - פסלוה מן הכהונה.
* יש 3 דעות מה המעמד של הכותים ושל הכהנים המוזכרים בפסוק (במלכים ב') שנטמעו בכותים.
מספר צפיות: 8
דף עו עמוד א
* מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, ורבי אליעזר אוסר לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצות, רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה יותר מישראל.
* המשנה מפרטת איך בודקים יחוסו של מי שלא ידוע לנו יחוסו, ומי אינו צריך בדיקה.
* כשנשים רבות הן מגנות זו את זו במעשי זנות שיודעת אחת על השניה, וכשגברים רבים הם מגנים זה את בפסולי היחוס שיודעים אחד על השני.

דף עו עמוד ב
* יש דעה בגמרא שחכמים סוברים שכל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואינן צריכות בדיקה.
* כשם שבית דין מנוקין בצדק כך מנוקין מכל מום.
* בירושלים מקפידים שגם דייני ממונות יהיו מיוחסים.
* בית דוד הקפידו שהחיילים יהיו מיוחסים, כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן.
1 2
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר