סקר
עם סיום מסכת עירובין


 
מספר צפיות: 5
דף פט עמוד א
* אשה שיצא עליה קול שזינתה - נחלקו התנאים אם נאסרת לכהן.
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר שאם יצא קול (שמועה) בעיר על אשה פנויה שהיא מקודשת לפלוני הרי שחוששים לכך ואסורה להינשא לאחר עד שתקבל ממנו גט - והאמוראים בסוגייתנו מבארים ששמועה בלבד אינה אוסרת אלא רק שמועה מבוססת.

דף פט עמוד ב
* לדעת רב אשי אין חוששין לקול שלא הוחזק בבית דין (שלא בדקו בי"ד אחריו).
* אשה נשואה שיצא עליה קול שנתקדשה לאחר קודם נישואיה - לא חוששים לקול זה (והגמרא מכריעה להלכה שהוא הדין לגבי ארוסה שיצא עליה קול שכזה לפני אירוסיה).
* לדעת רב הונא אשת איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר מקודשת לשני מספק (כי חוששים שקיבלה גירושין מהראשון), ושמואל חולק.
מספר צפיות: 2
דף צ עמוד א
* מתי אדם רשאי לגרש את אשתו? ב"ש: אם מצא בה דבר ערוה, ב"ה: גם אם מצא בה שאר דבר סרחון (כגון: שהקדיחה תבשילו), ר"ע: אפילו מצא אחרת נאה הימנה.
* לדעת ב"ה אם גירש את אשתו אך לא בגלל שמצא בה דבר שלילי - מה שעשה עשוי ומגורשת ולא כופים אותו להחזירה.
* * למילה "כי " במקרא יש 4 משמעויות אפשריות: אי (אם/כאשר/אשר), דילמא (שמא), אלא, דהא (שהרי).

דף צ עמוד ב
* אשה הנוהגת בפריצות ברשות הרבים ורוחצת במקום שבני אדם רוחצים - מצוה מן התורה לגרשה.
* כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות.

הדרן עלך מסכת גיטין
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר