סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 
מספר צפיות: 14
דף נח עמוד א
* לדעת רבי אסי 4 קבין מוח (ולדעת עולא: 9) נמצאו (בחורבן בית ראשון) על אבן אחת.
* 400 בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ואחת היו בה 400 מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו 400 תינוקות של בית רבן וכשגבר אויב ולכדום כרכום בספריהם והציתום באש.
* מסופר על צפנת בת פניאל בתו של כהן גדול שנתעלל בה שבאי.

דף נח עמוד ב
* מי שקונה קרקע מגוי שאנס את ישראל משום חוב או שגזל את ישראל - מחזיר לבעלים את הקרקע בחינם אפילו אם שהתה בידי הגוי יותר מ12 חודש.
* מה שתקנו חכמים שהלוקח מסיקריקון מקחו קיים אלא שנותן לבעלים "רביע" - נחלקו האמוראים אם הכוונה לרבע מהעלות ששילם לסיקריקון או שליש (שזה למעשה רבע מהסך הכולל).
מספר צפיות: 4
דף נט עמוד א
* מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד (משעמד בגדולה), וכן מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד.
* חכמים תיקנו ש"הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין" כדי שאנשים ימכרו לו אוכל וכדו'.
* המשנה בסוף העמוד (וכך עד סוף הפרק) מונה דברים שתיקנו חכמים מפני דרכי שלום.

דף נט עמוד ב
* "וקדשתו" (לכהנים) - לכל דבר שבקדושה: לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.
* כהן עולה לתורה ראשון ואח"כ לוי ואח"כ ישראל, אך אם אין שם כהן "נתפרדה החבילה" (ולא עולה הלוי).
* אם אין לוי, אז אותו כהן עולה שוב לתורה במקום הלוי.
מספר צפיות: 7
דף ס עמוד א
* ר' יוחנן ור''ש בן לקיש עיינו בספר אגדה - הגמרא מבארת שלמרות שאסור לכתוב תורה שבעל פה, הרי שמשום עת לעשות לה' הפרו תורתך, מותר (ולכן היה לפניהם ספר אגדה).
* נחלקו האמוראים אם התורה ניתנה מגילה מגילה או ניתנה חתומה.
* 8 פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן (פרשת כהנים, פרשת לוים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, פרשת אחרי מות, פרשת שתויי יין, פרשת נרות, פרשת פרה אדומה).

דף ס עמוד ב
* נחלקו האמוראים אם התורה רובה בכתב ומיעוטה בע"פ או להיפך.
* דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב.
* לא כרת הקב''ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה.
* שדות שעל שפת הנהר - נחלקו האמוראים אם העליונים רשאים לסכור את הנהר ולמושכו לשדותם או התחתונים.
מספר צפיות: 8
דף סא עמוד א
* מי שלקח מחרש שוטה וקטן את המציאה שמצאו - ניתן להוציא זאת ממנו באמצעות דיינים, לדעת ר' יוסי.
* מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל, ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל, וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל - מפני דרכי שלום.
* מותר להשאיל לאשה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים ותנור, אבל אסור לסייע לה במלאכתה.

דף סא עמוד ב
* מותר להפקיד תרומה אצל ישראל עם הארץ, אך לא אצל כהן עם הארץ כיון שהוא רגיל בתרומה ועלול לגעת בה ולטמאה.
* הנותן מעיסתו לחמותו או לבעלת האכסניה שלו כדי שיאפו לו אותה וכדומה - הרי הן חשודות להחליף את העיסה בעיסה טובה יותר (ולכן צריך לעשר מה שנותן לה ומה שנוטל ממנה).
מספר צפיות: 15
דף סב עמוד א
* אין עודרין עם העכו''ם בשביעית ואין כופלין שלום לעובד כוכבים (כי מפני דרכי שלום מספיק פעם אחת).
* לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים ביום חגו ויתן לו שלום, מצאו בשוק נותן לו בשפה רפה ובכובד ראש.
* אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו.

דף סב עמוד ב
* פרק שישי (המתחיל בעמוד זה) חוזר לעסוק בענייני שליחות בגט.
* הגמרא מסיקה שלא ניתן ללמוד מהמשנה שבתחילת הפרק אם האומר לחבירו 'הולך' אם הריהו כאומר 'זכה'.
* למסקנת הגמרא, גם איש וגם אשה יכולים להיות שליח להולכה או שליח לקבלה.
מספר צפיות: 4
דף סג עמוד א
* הגמרא הקשתה 3 קושיות (ותירצה) על שיטת רב נחמן מסוף העמוד הקודם [אשה שאמרה לשלוחה להיות שליח להולכה (אם הבעל יסכים) והלך השליח ואמר לבעלה שמונה להיות שליח לקבלה והבעל אמר 'הילך כמה שאמרה' - אינה מגורשת)]
* אשה שאמרה לשלוחה 'התקבל לי גיטי' וכך אמר השליח לבעל, והבעל אמר 'הולך ותן לה' - נחלקו התנאים אם יכול לחזור בו כל עוד לא הגיע הגט לידה.

דף סג עמוד ב
* אשה שאמרה לשלוחה 'התקבל לי גיטי' וכך אמר השליח לבעל, ואמר לו הבעל 'הילך הגט' - לדעת רבי נתן נחשב הדבר כאילו אמר לו הילך כמו שאמרה וזכה לה בגט.
* נחלקו האמוראים אם אשה יכולה לעשות שליח שיקבל את גיטה מיד שליח בעלה.
מספר צפיות: 9
דף סד עמוד א
* גט שנמצא בידי שליח קבלה של האשה, והבעל טוען שנתן לו זאת רק לפיקדון והשליח טוען שהבעל נתן לו כדי שהאשה תתגרש בקבלת השליח את הגט - נחלקו האמוראים מי מהם נאמן.
* בעל שאומר שנתן לשליח את הגט למוסרו לאשה לגירושין והשליח מודה על כך והאשה אומרת שקיבלה את הגט והגט אבד - אינם נאמנים וצריך 2 עדים.

דף סד עמוד ב
* נערה המאורסה - נחלקו חכמים ורבי יהודה אם יכולה לקבל את גיטה מיד בעלה או שרק אביה יכול.
* קטנה היודעת לשמור את גיטה - מתגרשת, ושאינה יודעת לשמור את גיטה - אינה מתגרשת.
* לדעת שמואל אין הקטן יכול לזכות בחפץ עבור אחרים.
מספר צפיות: 3
דף סה עמוד א
* אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג.
* הבן לא רשאי (מתקנת חכמים) למכור קרקעות שירש מאביו עד שיהא בן 20.
* קטנה לא יכולה למנות שליח שיקבל גט מבעלה.
* האומר לשלוחו 'תן גט זה לאשתי במקום פלוני' ונתנו לה במקום אחר - פסול, אך במקרה שהאשה אמרה לשליחה 'התקבל לי גיטי במקום פלוני' וקיבלו לה במקום אחר - לדעת ת"ק פסול ולדעת ר' אלעזר כשר.

דף סה עמוד ב
* האומר לשלוחו ערב לי (עירוב תחומין) בתמרים ועירב לו בגרוגרות - לדעת ברייתא אחת עירובו עירוב ולדעת ברייתא שניה אין עירובו עירוב (ונחלקו רבה ורב יוסף כיצד ליישב את הברייתות).
* במשנה ובברייתא מובאות לשונות שמתפרשים כציווי הבעל לכתוב גט ולשונות שלא מתפרשים כציווי הבעל לכתוב גט, ובגמרא מובאות ספקות בנוגע ללשונות נוספים.
מספר צפיות: 3
דף סו עמוד א
* מי שהיה מושלך בבור ואמר שכל מי ששומע אותו יכתוב עבורו גט לאשתו - אם שמעו זאת 2 בני אדם הרי אלו יכתבו ויתנו את הגט לאשתו (כיון שהיה טרוד סביר שהתכוון שאף יתנו לה את הגט).
* לשדים יש בבואה (=צל) אך לא בבואה של בבואה, בניגוד לאדם.
* אדם בריא שאמר לשנים 'כתבו גט לאשתי' - לא נותנים לה את הגט כי לא אמר 'תנו'.
* נחלקו האמוראים אם רגילים בני אדם למנות שליח את הבן בפני אביו או לא.

דף סו עמוד ב
* האומר ל-3 אנשים "תנו גט לאשתי" - נחלקו התנאים האם הם רשאים לומר לאחרים לכתוב ולחתום ולתת את הגט.
* אמר הבעל לשנים "כתבו ותנו גט לאשתי" ואמרו השנים הללו לסופר שיכתוב את הגט וכתב הסופר וחתמו הם - סובר שמואל שאם נשאת לאחר על בסיס גט זה תצא ממנו מספק שמא אין זה גט כשר.
מספר צפיות: 5
דף סז עמוד א
* מובאת ברייתא ובה איסי בן יהודה מונה שבחן של חכמים, לדוגמא: ר''ע אוצר בלום, משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי, ר' יוסי נמוקו עמו.
* אמר לשנים "אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו" - כשר אך אין לנהוג כך לכתחלה, אמר לשנים "אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו" - כשר ונחלקו האמוראים אם מותר לנהוג כך לכתחילה.

דף סז עמוד ב
* אמר לעשרה "כתבו גט ותנו לאשתי" - אחד כותב בשביל כולם, אך אם אמר להם "כולכם כתובו" - אחד כותב במעמד כולם.
* פרק שביעי פותח בדינו של מי שאחזו 'קורדייקוס' (מחלה שבעקבותיה אין דעתו מיושבת) בנוגע לציוויו לנתינת גט לאשתו.
* גדולה מלאכה שמחממת את בעליה - ולכן רב יוסף ורב ששת כאשר לקו בצינה עסקו במלאכה.
מספר צפיות: 10
דף סח עמוד א
* את בית המקדש שבנה שלמה לא סתתו באמצעות ברזל אלא באמצעות "שמיר" (בריה מששת ימי בראשית ,ואין דבר קשה יכול לעמוד מפניה).
* הגמרא מספרת באריכות איך שלמה השיג את ה"שמיר" באמצעות השדים שהיו לו (כמוזכר בפסוק: "עשיתי לי שרים ושרות... שדה ושדות").

דף סח עמוד ב
* אשמדאי מלך השדים הצליח לסלק את שלמה מכסאו למרחק 400 פרסה ונתיישב על כסא המלכות בדמותו של שלמה, ושלמה נאלץ לחזר על הפתחים עד שהצליח לשכנע את הסנהדרין שהוא שלמה.
* האמוראים נחלקו אם שלמה חזר למלכותו לאחר הסיפור עם אשמדאי מלך השדים ("מלך והדיוט" או "מלך והדיוט ומלך").
מספר צפיות: 9
דף סט
* כל הדף עוסק בענייני רפואות עבור מחלות שונות.
* המהרש"א כתב: "ומתוך זה תראה שאין התלמוד חסר מכל החכמות כי לכל חולי תמצא בו רפואה שלימה ואמתית... ואל יאמר המלעיג על חכמי התלמוד שהיו חסרים מחכמת הרפואה".
* המהרש"ל כתב: "יש חרם הקדמונים שאין לסמוך על רפואות התלמוד, כדי שלא להוציא לעז על חכמים הקדמונים, ולא ידעו שיש שינוי במקומות כ"ש בזמנים...".
* ר' אברהם בן הרמב"ם כתב: "לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם... להאמין אותן כאשר נאמין אותן בפירוש התורה".
* דוגמאות למחלות המוזכרות בדף: חולי שבעין, סנוורים הבאים על האדם, דם הזב מנחירי אפו, דם הזב מן הפה, לחולי שיניים הפנימיים, חולי אבעבועות הגדלות בגרון, מחלות לב, מחלות מעיים, טחורים, קדחת.
1 2 3
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר