סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מספר צפיות: 135

דף סג עמוד א
* טומאת התהום (טומאת מת שלא היתה ידועה לשום אדם בעולם) - הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים מה המקור לכך שאינו סותר בנזיר שנודע לו (לאחר גילוח) שנטמא בכך, אך למסקנת הגמרא: גמרא גמירי לה (=הלכה למשה מסיני) שהותרה לנזיר ועושה פסח בלבד.
* המשנה בעמוד זה, הסוברת שאם נודע לנזיר קודם גילוח, אע"פ שהביא קרבנותיו, שנטמא בטומאת התהום, סותר, היא כדעת רבי אלעזר.

דף סג עמוד ב
* הברייתא מפרטת דינים שונים בנוגע לטומאת התהום.
* טומאת התהום היא טומאה שאין אף אחד בעולם שמכיר אותה, אבל אם מכירה אחד בסוף העולם - אין זו טומאת התהום.
* הקולא של טומאת התהום נאמרה רק בנוגע לטומאת מת.
* שרץ צף על פני המים - ספק נגע בו ספק לא נגע בו, ספקו טהור. (ונחלקו התנאים אם דין זה הוא גם כאשר צפה במים שבכלים או רק כאשר צפה במים שבקרקע).

מספר צפיות: 132

דף סד עמוד א
* כל הטמאים הניטלין והנגררין - אם יש ספק אם נגע באדם, טמא, מפני שהן כמונחין (ודינם כספק טומאה ברשות היחיד), והנזרקין - ספיקן טהור, חוץ מן כזית המת והמאהיל על פני טומאה וזב וזבה.
* בגמרא מובאות כמה ספיקות בדיני 'טומאה צפה'.

דף סד עמוד ב
* נזיר ועושה פסח שנטמאו בטומאת מת והוזה עליהן בג' ובז' והלכו בקבר התהום בשביעי שלהן ולא נודע לעושה פסח עד לאחר שעשה פסחו ולא נודע לנזיר עד לאחר שמנה נזירותו וגילח לנזירות טהרה - טהורים.
* חזקת טמא - טמא, חזקת טהור - טהור.
* מחוסר הערב שמש לא נחשב לחיסרון (ואף אביי הודה כך לבסוף).

מספר צפיות: 59

דף סה עמוד א
* הסוגיה עוסקת בפירוט האופנים בהם המוצא מת רשאי לפנותו (עם עפרו) ובאלו אופנים המת קנה את מקומו ובאלו אופנים נחשב המקום לשכונת קברות.
* דין 'תפוסה' (שיש ליטול את המת עם עפרו) נלמד מהפסוק "ונשאתני ממצרים", ונחלקו התנאים מהו שיעור ה'תפוסה'.

דף סה עמוד ב
* "עילא מצאו וטיהרו ארץ ישראל" - חכמים רצו לטהר את ארץ ישראל מטומאה, ולכן תיקנו שאף במקום שישנה סיבה מועטת להתיר את פינוי הטומאה, ניתן לפנותה.
* ספק נגעים שהתעורר לאדם כשהוא עדיין בחזקת טהרה - טהור, אך לאחר שכבר היה בו הנגע והתעורר ספק אם נטמא בנגע נוסף - טמא. (ודין זה נלמד מסברא [תוס']).
* המשנה מפרטת שבעה דרכים בהם בודקים את הזב (כל עוד לא נזקק לזיבה) לוודא אם ראייתו מחמת אונס או לא.

מספר צפיות: 89

דף סו עמוד א
* במשנה נאמר שלאחר שהוחזק כזב בעל שתי ראיות אף שכבת זרעו טמאה היא, והגמרא מבררת לגבי איזה ענין זה נאמר.
* שכבת זרע (אף של אדם טהור) מטמא במגע.
* נחלקו התנאים אם שכבת זרעו של זב מטמא במשא (ומתי) או לא.
* המשנה דנה אם שמואל הנביא היה נזיר או לא (ונחלקו בביאור הפסוק "ומורה לא יעלה על ראשו").

דף סו עמוד ב
* נחלקו התנאים אם "גדול העונה אמן יותר מן המברך" או להיפך.
* תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך".

הדרן עלך מסכת נזיר

© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר