סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
מספר צפיות: 4
דף כז עמוד א
* מאימתי כופין את המטות? משיצא מפתח ביתו דברי ר' אליעזר, רבי יהושע אומר משיסתם הגולל.
* בהמשך הסוגיה מובאים דינים נוספים בנוגע לכפיית המטה.
* מובאות 4 תקנות (הקשורות לקבורה ולניחום אבלים) שתיקנו שינהגו כולם אותו הדבר כדי שלא יתביישו העניים.

דף כז עמוד ב
* מובאות 4 תקנות נוספות (הקשורות למיתה ולקבורה) שתיקנו שינהגו כולם אותו הדבר כדי למנוע בושה מקבוצות מסויימות (חולי מעיים, נדות, זבין, עניים).
* "אין מועד בפני תלמיד חכם וכל שכן חנוכה ופורים" - ולכן מותר להספידו בימים אלו בניגוד לאחרים.
* אבל כיון שניענע ראשו שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו.
* אבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו.
* 3 ימים לבכי ו7 להספד ו30 לגיהוץ ולתספורת, מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים בו יותר ממני.
מספר צפיות: 10
דף כח עמוד א
* למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת.
* למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה? מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרת.
* מת מ50 ועד 60 שנה - זו היא מיתת כרת.
* חיי בני ומזוני - לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא.
* אשרי מי שבא לכאן (לעולם הבא) ותלמודו בידו.

דף כח עמוד ב
* מובאים 7 הספדים שהיו מספידות נשים ממקום שנקרא שכנציב.
* כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ר' טרפון וריה"ג וראב"ע ור''ע (ומתואר בהמשך האופן בו כל אחד מהם ניחם אותו).
* אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל.
* אבל / חתן / כהן - מיסב בראש.
* "וקדשתו" (את הכהן) לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.
מספר צפיות: 10
דף כט עמוד א
* הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום.
* הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום.
* כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה.
* תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא.

הדרן עלך מסכת מועד קטן
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר