סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

בְּנֵי עֲלִיָּיה וּמַאי קָרוּ לַהּ מִרְפֶּסֶת דְּקָסָלְקִי בְּמִרְפֶּסֶת אַלְמָא כָּל לָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל וְלָזֶה בִּזְרִיקָה נוֹתְנִין אוֹתוֹ לָזֶה שֶׁבְּשִׁלְשׁוּל
כִּדְאָמַר רַב הוּנָא לְאוֹתָן הַדָּרִים בַּמִּרְפֶּסֶת הָכִי נָמֵי לְאוֹתָן הַדָּרִין בַּמִּרְפֶּסֶת
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא פָּחוֹת מִכָּאן לֶחָצֵר אַמַּאי לָזֶה בְּפֶתַח וְלָזֶה בְּפֶתַח הוּא
מַאי לֶחָצֵר אַף לֶחָצֵר וּשְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בִּסְמוּכָה אֲבָל בְּמוּפְלֶגֶת אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים לֶחָצֵר מַאי לֶחָצֵר אִילֵּימָא לֶחָצֵר וּשְׁרֵי אַמַּאי רְשׁוּתָא דְּתַרְוַיְיהוּ הוּא
אֶלָּא מַאי לֶחָצֵר אַף לֶחָצֵר וּשְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין הָכִי נָמֵי מַאי לֶחָצֵר אַף לֶחָצֵר וּשְׁנֵיהֶן אֲסוּרִין שְׁמַע מִינַּהּ
תְּנַן חוּלְיַית הַבּוֹר וְהַסֶּלַע שֶׁהֵן גְּבוֹהִין עֲשָׂרָה לַמִּרְפֶּסֶת פָּחוֹת מִכָּאן לֶחָצֵר אָמַר רַב הוּנָא לְאוֹתָן הַדָּרִים בַּמִּרְפֶּסֶת
תִּינַח סֶלַע בּוֹר מַאי אִיכָּא לְמֵימַר
אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה הָכָא בְּבוֹר מְלֵאָה מַיִם עָסְקִינַן וְהָא חָסְרָא
כֵּיוָן דְּכִי מַלְיָא שַׁרְיָא כִּי חָסְרָא נָמֵי שַׁרְיָא אַדְּרַבָּה כֵּיוָן דְּכִי חָסְרָא אֲסִירָא כִּי מַלְיָא נָמֵי אֲסִירָא
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי הָכָא בְּבוֹר מְלֵיאָה פֵּירוֹת עָסְקִינַן וְהָא חָסְרִי
בְּטִיבְלָא
דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי דּוּמְיָא דְּסֶלַע שְׁמַע מִינַּהּ
וּלְמָה לִי לְמִיתְנֵא בּוֹר וּלְמָה לִי לְמִיתְנֵא סֶלַע צְרִיכָא דְּאִי אַשְׁמְעִינַן סֶלַע דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר אֲבָל בּוֹר לִיגְזוֹר זִמְנִין דְּמַלְיָא פֵּירוֹת מְתוּקָּנִין צְרִיכָא
תָּא שְׁמַע אַנְשֵׁי חָצֵר וְאַנְשֵׁי עֲלִיָּיה שֶׁשָּׁכְחוּ וְלֹא עֵירְבוּ אַנְשֵׁי חָצֵר מִשְׁתַּמְּשִׁין בָּעֲשָׂרָה הַתַּחְתּוֹנִים וְאַנְשֵׁי עֲלִיָּיה מִשְׁתַּמְּשִׁין בָּעֲשָׂרָה הָעֶלְיוֹנִים כֵּיצַד זִיז יוֹצֵא מִן הַכּוֹתֶל לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה לֶחָצֵר לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה לָעֲלִיָּיה
הָא דְּבֵינֵי בֵּינֵי אָסוּר
אָמַר רַב נַחְמָן הָכָא בְּכוֹתֶל תִּשְׁעָה עָשָׂר עָסְקִינַן וְזִיז יוֹצֵא מִמֶּנּוּ לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה לָזֶה בְּפֶתַח וְלָזֶה בְּשִׁלְשׁוּל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה לָזֶה בְּפֶתַח וְלָזֶה בִּזְרִיקָה

רש"י

בני עלייה. דגביהי ממרפסת טובא אבל דרך מרפסת זו עולין ויורדין ותל שבחצר שהוא גבוה י' הוי נמוך מן העלייה י' דהוי לזה בשלשול ולזה בזריקה וקתני דבני עלייה מותרין בו: הדרין במרפסת. כגון שיש בה דיורין דלדידהו הוי האי תל שבחצר שוה להן בתוך עשרה או נמוך או גבוה מהם פחות מי': לזה בפתח ולזה בפתח הוא. ותרוייהו בעי איתסורי ביה דהא סתם מרפסת לא גביהה טובא: אף לחצר. כלומר שתי הרשויות שולטות בו ואוסרין זה על זה: ה''נ מסתברא. דמאי לחצר אף לחצר קאמר ובדיורי מרפסת עסקינן: מדקתני סיפא מופלגת. אפילו גבוה י' הוי לחצר: אי נימא. דשרי ליה לאשתמושי: אמאי. נהי נמי דמאי מרפסת בני עלייה רשותא דתרוייהו היא דלשניהן תשמישו בקשה לחצר בזריקת גובה ולעלייה בזריקה את משך ההפלגה ובשלשול את הנמוכות ונהי דלשמואל שלשול לגבי זריקת גובה נוח הוא הכא דאיכא שלשול וזריקת משך שוין הן לזריקת גובה ואמאי לחצר: אלא. על כרחך אף לחצר ואסורין לרב נמי דמתרץ לה בדיורי מרפסת מאי לחצר דקתני אפחות מכאן אף לחצר קאמר ואסורין: חוליית הבור. או שיש בחצר סלע: למרפסת. וקס''ד לבני עלייה קאמר וקשיא לרב: תינח סלע. דהוי לבני מרפסת כפתח שעל גביו הוי תשמיש דידיה וגבוה שוה להן הוא: אלא בור. שממלאים הימנו תשמישתו בשלשול הוא אפילו לבני מרפסת שהרי מקרקעיתו דולין וש''מ דהואיל ולבני חצר תשמישו בזריקה שאין יכולין למלאות אלא א''כ זורקין דלי למעלה מן החוליא יהבינן לה לבני מרפסת דבשלשול כשמואל: מלאה מים. דהוי כפתח לבני מרפסת: בדטיבלא. שהן מוקצין מחמת איסור טבל ואסורין לטלטל: דומיא דסלע. שאינו חסר: ולמה לי למיתנא. תרוייהו הואיל ובדטיבלא מוקמת לה בשלמא אי אמרת בבור מים קאמר איצטריך בור לאשמעינן דאע''ג דבשלשול הוא לבני מרפסת אפ''ה לגבי חצר דתשמישתיה בזריקה נחת חשיב ליה לשלשול דמרפסת אלא השתא דבור וסלע שניהן תשמישתם על גבן תרוייהו למה לי ליתני סלע ולא ליתני בור הואיל וסוף סוף כדומיא דסלע בעית לאוקמיה נהי דבור בלא סלע לא מצי למתני דאם כן הוה אמינא בבור סתם קאמר להכי אצטריך סלע לגלויי עליה דבדטיבלא עסקינן אלא סלע בלא בור ליתני: ה''ג צריכא דאי תנא סלע דליכא למיגזר כו'. ולא גרסינן אי תנא בור אבל סלע לא דהא בור בלא סלע לא מצי למיתני כדפרישית: מתוקנין. דשקלי מנייהו וחסרי ואתו לידי שילשול: ולא עירובו. אלו עם אלו: בעשרה תחתונים. בכותל הבית בחצר אנשי חצר משתמשין דלדידהו כפתח ולבני עלייה בשלשול: בעשרה העליונים. שהן מתחת לעלייה אנשי עלייה משתמשין דסמוכין הן לבני עלייה והוי לדידהו כפתח ולבני חצר בזריקה: זיז. הבולט חוץ לכותל למעלה מעשרה קא ס''ד בעלייה גבוה טובא עסקינן והאי למעלה לאו מן הקרקע מודד אלא ה''ק למעלה מתחלת טפח עשירי כשתמדוד מן העלייה ולמטה עשרה דהיינו כדקתני רישא בי' עליונים אנשי עלייה משתמשין: הא דביני ביני. שבין י' עליונים לי' תחתונים דהוי לחצר בזריקה. ולעלייה בשלשול: אסור. לתרוייהו כרב: בכותל תשעה עשר עסקינן. דליכא ביני דכל למטה מעשרה דידיה לחצר בפתח ולעלייה בשלשול וכל למעלה מי' דידיה לחצר בזריקה ולעלייה בפתח ובכותל עשרים לא מצי לאוקמיה דאם כך שמעינן מינה ראש טפח עשירי דלזה בשלשול ולזה בזריקה אסור דהא לא שרי תנא קמא אלא למעלה ולמטה ובזיז רחב ארבעה עסקינן דבציר מהכי לא הוה רשותא ומקום פטור הוא ובטיל להכא ולהכא:

תוספות

הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא כו'. אומר ר''י דהאי ה''נ מסתברא ליתא אלא אליבא דשמואל דוקא דסבר אדם אוסר על חבירו דרך אויר בשמעתין אבל לרב דאמר אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר הויא הא לחצר דוקא ומותרין וא''ת למה הוצרך לדקדק ה''נ מסתברא מסיפא דסיפא מפחות מכאן לחצר דקתני גבי חוליית הבור הו''מ לדקדק דאף לשמואל הוי פירושו אף לחצר דהא חוליית הבור והסלע דקתני שגבוה י' טפחים ע''כ כשגובה החוליא עשרה טפחים משפת הבור דהיינו מקרקעית החצר מדחשיב לה לבני חצר בזריקה וא''כ כי קתני עלה פחות מכאן לחצר שהחוליא פחות משהו מעשרה א''כ מראש חוליא עד קרקעית הבור יש יותר מעשרה ואם כן לא הוי לבני חצר דוקא דלבני חצר הוי נמי בשלשול כמו לבני עליות דאין לחלק בין שלשול עשרה לכ' וי''ל דמ''מ לא ה''ל למתני לשמואל אף לחצר גבי חוליית הבור דנהי דקרקעית הבור הוי אף לחצר מ''מ תשמיש שעל הסלע וראש החוליא הוי דוקא לחצר לשמואל אבל לרב אכולהו הוי אף לחצר ה''ל למתני בהדיא אף לחצר ולהכי מייתי מסיפא דסיפא דלשמואל נמי הוי התם פירוש לחצר אף לחצר בין אסלע בין אקרקעית הבור כמו שצ''ל לרב גבי פחות מכאן לחצר: בור מאי איכא למימר. וא''ת בור נמי הוי לבני מרפסת בשלשול ולבני חצר בזריקה ושילשול דאמר לקמן (פה.) כיון דלזה בזריקה ושלשול ולזה בשלשול לחודיה כלזה בזריקה ולזה בפתח דמי וי''ל דלקמן בזריקה של הפלגה איירי דהוי דרך אויר אבל בזריקת גובה ושלשול לא עדיף לרב משלשול לחודיה ואין נראה לר''י חילוק זה דאם היה אדם אוסר על חבירו דרך אויר לרב לא היה מפליג בין זריקת גובה לזריקת אויר מדפריך ליה ר''א לקמן (שם:) והא מר הוא דאמר לזה בזריקה ולזה בשילשול ונראה לר''י דהא דאמר לקמן שאני הכא כיון דלזה כו' ולזה בזריקה כלזה בזריקה ולזה בפתח דמי דיחוי הוא כלומר דמצינו למידחי ולמימר דלרב אדם אוסר על חבירו דרך אויר בעלמא היכא דהוי לתרוייהו בזריקת אויר אבל לפי המסקנא הוי טעמא דרב משום דאין אדם אוסר על חבירו דרך אויר לא נאמר דלזה בזריקה ושלשול ולזה בשלשול לחודיה כלזה בזריקה ולזה בפתח דמי אלא יהיה לזה בזריקה ושלשול ולזה בזריקה כלזה בזריקה ולזה בשלשול ולא נחלק ביניהן כמו שהיה סבר המקשה לקמן ועוד י''ל דלזה בזריקה ושלשול דלקמן איכא ב' עניני זריקה זריקת אויר וזריקת גובה אבל היכא דלזה בשלשול לחודיה ולזה בזריקת גובה ושלשול או בזריקת אויר ושלשול שניהם אסורין: כיון דכי חסרא אסירא כי מליא נמי אסירא. דהוי דבר הניטל בשבת ואינו ממעט ומסיק בפירות של טבל דאין ניטלין בשבת ולא דמי לעפר ועתיד לפנותו דאמר לעיל (דף עט.) דלא חייץ דכיון דעתיד לפנותו לא מבטל ודאי מחיצה המפסיק בין ב' חצירות אבל למעט גובה עשרה ולשוייה כפתח למרפסת כיון דאינו ניטל בשבת ממעט אע''ג דעתיד לפנותו כמו כפה ספל דאמר לעיל (דף עז.) דממעט: תא שמע אנשי חצר ואנשי מרפסת כו'. ל''ג תנן דאינו משנה בשום מקום אלא ת''ש גרס: וכן ב' גזוזטראות כו'. פי' רש''י ל''ג וכן ור''ת גריס לה דארישא קאי דקתני בפירקין גזוזטרא שהיא למעלה מן כו':
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר