סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

בְּיוֹם הַהוּא לְמָה לִי אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁמִינִי תְּנֵהוּ עִנְיָן לִשְׁבִיעִי וְרַבִּי נָמֵי הָכְתִיב בַּיּוֹם הַהוּא אָמַר לְךָ רַבִּי הָהוּא לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא לוֹמַר לָךְ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו
וְרַב חִסְדָּא מַאי דּוּחְקֵיהּ לְאוֹקֹמַיהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה לוֹקְמַהּ כְּגוֹן דְּנִטְמָא דְּחַזְיָא בְּלֵיל שְׁמִינִי וְרַבִּי הִיא
מִדְּלָא מוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי לֵימָא קָסָבַר לֵילְיָא לָאו מְחוּסַּר זְמַן הוּא
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה הָא בְּהָא תַּלְיָא אִי אָמְרַתְּ לֵילְיָא מְחוּסַּר זְמַן אֵימַת מִיחְזֵי לְקׇרְבָּן לְצַפְרָא נְזִירוּת נָמֵי לָא חָיְילָא עַד צַפְרָא וְאִי אָמְרַתְּ לֵילְיָא אֵינוֹ מְחוּסַּר זְמַן נְזִירוּת טׇהֳרָה חָיְילָא מֵאוּרְתָּא
גּוּפָא נִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁבִיעִי אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא קׇרְבָּן אֶחָד נִטְמָא בַּשְּׁמִינִי וְחָזַר וְנִטְמָא בַּשְּׁמִינִי מֵבִיא קׇרְבָּן עַל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מַתְחִיל וּמוֹנֶה מִיָּד דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים קׇרְבָּן אֶחָד עַל הַכֹּל עַד שֶׁיָּבִיא חַטָּאתוֹ הֵבִיא חַטָּאתוֹ וְנִטְמָא וְהֵבִיא חַטָּאתוֹ וְנִטְמָא מֵבִיא קׇרְבָּן עַל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד הֵבִיא חַטָּאתוֹ וְלֹא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ מוֹנֶה
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר כְּשֵׁם שֶׁחַטָּאתוֹ עִיכְּבַתּוּ כֵּן אֲשָׁמוֹ מְעַכְּבוֹ
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמַר קְרָא וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו וְרַבָּנַן הַהוּא אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ
אֶלָּא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָהוּא לְמָה לִי אָמַר לָךְ הַהוּא אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא עוֹלֶתוֹ וְרַבָּנַן עוֹלָה לָא בָּעֵי מִיעוּטָא דּוֹרוֹן בְּעָלְמָא הוּא
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן דְּתַנְיָא וְהִזִּיר לַה' אֶת יְמֵי נִזְרוֹ וְהֵבִיא כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנָתוֹ לְאָשָׁם מָה תַּלְמוּד לוֹמַר לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁכׇּל אֲשָׁמוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁהֵן מְעַכְּבִין יָכוֹל אַף זֶה מְעַכְּבוֹ

רש"י

ורב חסדא מאי דוחקיה לאוקמיה כרבי יוסי ברבי יהודה לוקמה כרבי. ומשכחת לה דאית בהו טומאות הרבה: כגון דחזיא בליל שמיני. כלומר דנטמא בליל שמיני והאי דאמר דחזיא לאו דוקא הכא אלא איידי דנקיט לה במס' כריתות נקטיה להכא וחזר ונטמא בליל שמיני דטומאות הרבה איכא מכיון דנטמא בליל ח' וחיילא עליה טהרה ואינו חייב עליהן אלא קרבן אחד לפי שעדיין לא הגיע יום שמיני שהיתה שעה הראויה להביא בה קרבן: ומדלא מוקים לה. רב חסדא בכה''ג ואליבא דרבי תיפשוט מינה דאית ליה לרב חסדא דלילה לאו מחוסר זמן הוא דאם נטמא בליל שמיני הוה כנטמא ביום שמיני דנטמא בשעה שראויה להביא קרבן אע''ג דאינו קרב עד היום דמיא הלילה ליום וחייב קרבן על כל אחת ואחת: אמר רב אדא בר אהבה. אפילו אי אית ליה לרב חסדא דלילה מחוסר זמן הוא אכתי לא מתוקמא ליה כרבי דהא בהא תליא: דאי אמרת לרבי מחוסר זמן הויא אימת מיתחזי לקרבן לצפרא ונזירות טהרה נמי לא חיילא עליה עד צפרא. והילכך כי מיטמי בליל שמיני כולה טומאה אריכתא היא ולית לך למימר בהו טומאות הרבה ואי אמרת דלרבי אינו מחוסר זמן דלילה נמי זמן הקרבה ואית בהו טומאות הרבה נזירות טהרה נמי חיילא מאורתא וחייב קרבן על כל טומאה וטומאה הילכך לא מיתוקמא כרבי כלל: ה''ג ת''ר נטמא בשביעי וחזר ונטמא כו' ואית ספרים דגרסי ביה גופא נטמא בשביעי כו' ושבושא הוא דקי''ל דכל היכא דכתב גופא דכבר נשנית ההיא שמעתא לעיל ואילו הכא לא נשנית כלל: מתחיל ומונה. לנזירות טהרה מיד כיון שהגיע שמיני ואפילו שלא הביא קרבנותיו דברי ר' אליעזר: וחכ''א קרבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו הביא חטאתו ונטמא מביא קרבן על כל אחת ואחת הביא חטאתו ולא הביא אשמו מונה. נזירות דטהרה אבל אם לא הביא חטאתו אינו מונה לעולם אין מתחילין למנות לנזירות טהרה עד שיביא חטאתו אחד מהללו שני תורים שמביא אחד לחטאת שאם נטמא קודם שהביא חטאתו אינו מביא אלא קרבן טומאה אחד אבל אם הביא חטאתו ולא הביא אשמו כבש בן שנתו לאשם מונה לנזירות ימי טהרה: כך אשמו מעכבו: שלא יתחיל למנות עד שיביא אשמו: בשלמא לר' אליעזר. דאמר מתחיל ומונה מיד: אע''פ שלא הביא קרבנות. מתחיל למנות מבו ביום ולרבנן אתא ליה ההוא אע''פ שלא הביא את אשמו: אע''פ שלא הביא עולתו. שהאחד לעולה ובלבד שהביא אשמו וחטאתו מתחיל למנות: משום עולה לא מיבעיא. דהיא לא אתיא לא משום עולה ולא משום נזירות אלא לדורון בעלמא: כל האשמות שבתורה מעכבין. כדאמרינן (יבמות דף עד:) הביא כפרתו אוכל בקדשים:

תוספות

ורבי ביום ההוא למה לי. דממילא ידעינן דאשמיני קאי: אע''פ שלא הביא קרבנותיו. דפשטיה דקרא משמע דלא חייל עליה נזירות עד שיכפר בעולה ובחטאת דכתיב בקרא [קודם] וקדש ראשו והשתא אתי יתורא דביום ההוא לאשמועינן דחייל עליה נזירות ביום שמיני אע''פ שלא הביא קרבנותיו: לוקמה כרבי וכגון שנטמא בליל שמיני. דחייל עליה נזירות קודם הבאת קרבנותיו ול''ג [דחזא] פי' כיון [דמרבינן] לרבי ביום השמיני אע''פ שלא הביא קרבנותיו א''כ גם בליל שמיני חייל עליה נזירות ושייך ליום שמיני ומעתה נוקי למתני' כרבי דנטמא בליל ח' דכיון דחייל עליה נזירות טומאות הרבה יש כאן ומ''מ פוטר עצמו בקרבן אחד לפי שלא יצא שעה אחת הראויה להביא קרבנותיו דאין מקריבין קרבנות בלילה מביום צוותו מדלא מוקי לה הכי נימא קסבר ליליא לאו מחוסר זמן הוא פי' ולא לענין שיוכל להקריבו בלילה אלא דחשבינן ליה כיצא לשעה שראוי להקריב קרבנותיו ולא יפטר בקרבן טומאה אחד: הא בהא תליא. ולא מצי אתיא כרבי: ה''ג אי אמרת לילה מחוסר זמן אימת מייתי קרבן עד צפרא נזירות נמי לא חייל עד צפרא דכפר וקדש כתיב בשעה שראויה להביא קרבן חייל נזירות טהרה כי נטמא בלילה לא הוו טומאות הרבה אלא טומאה אריכתא ואי קסבר לילה לאו מחוסר זמן להחשב כשעה . שראויה להקריב בלילה נזירות נמי חייל מחמתה ומיחייב קרבן טומאה על כל אחת ואחת: אית ספרים דגרסי ביה גופא נטמא בשביעי כו' ולא גרסינן דבכולה הש''ס לא גרסינן גופא אלא כשהש''ס הביא מימרא או ברייתא תחילה ומייתי אותה אגב גררא אז חוזר ואומר גופא לפרש המימרא או הברייתא אבל ברייתא לא הביא הש''ס כלל לעיל אלא מלישנא דהש''ס לעיל דקאמר אילימא שנטמא בשביעי: אינו מביא אלא קרבן אחד. אע''ג דס''ל דחייל עליה נזירות טהרה משביעי כיון דנטמא עד שלא האיר השמיני שעה הראויה להביא קרבנותיו נפטר בקרבן אחד על טומאות הרבה אבל כשנטמא בשמיני וחזר ונטמא בח' כיון שיצא לשעה הראויה להביא קרבנותיו מביא קרבן על כל אחד ואחד: מתחיל ומונה מיד דברי ר' אליעזר וכו'. לכאורה הוה משמע דמתחיל מנין נזירות טהרה שלו בשמיני אלא אי אפשר לומר כן דאי לא חייל עליה נזירות טהרה שלו אלא בשמיני א''כ כי נטמא בשמיני לא סותר אלא יום אחד ולא הוה מתחייב קרבן טומאה לרבי אליעזר [כדתנן] במתני' ר''א אומר לא [בו] ביום אלא מתחיל ומונה מיד בשביעי דאז חייל עליה נזירות טהרה מכי הזה וטבל (מכי הזה וטבל) וכי נטמא בשמיני סותר ב' ימים ומתחייב שפיר בקרבן ובטומאה לרבי אליעזר: וחכ''א קרבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו כו'. רבנן סבירא להו דלא חייל נזירות טהרה עליה עד שיביא חטאתו הביא חטאתו ולא הביא אשמו מונה נזירות טהרה [וטעמייהו] יליף בסמוך: כך אשמו מעכבתו. דלא חייל עליה נזירות טהרה עד שיביא גם אשמו וטעמיה מפרש בסמוך: בשלמא לר' אליעזר אמר קרא וקדש ראשו ביום ההוא. מיותר ביום ההוא לרבות ביום השביעי דמשביעי חייל עליה נזירות טהרה כדפרישית לעיל לר''א ולשון הש''ס דקאמר אע''פ שלא הביא קרבנותיו הוי פירושו אע''פ שלא הגיע יום הראוי קצת להביא קרבנותיו דהיינו יום ז' ולא הוי פירושו כההוא דלעיל דקאמר הש''ס אליבא דרבי ביום ההוא מיותר לומר לך אע''פ שלא הביא קרבנותיו דההוא ודאי הוי פירושו לרבות יום שמיני דוקא משהאיר הבקר אבל אליבא דר''א אתא [לרבות] אפילו יום השביעי כדפי': ולרבנן ההוא אע''פ שלא הביא אשמו. אע''ג שכל אשמות שבתורה מעכבות הכא מרבינן מההוא דלא מעכב ליה מלחול עליה נזירות טהרה: אלא לר' ישמעאל ההוא מאי אתא לרבויי אמר לך אע''פ שלא הביא עולתו: ורבנן עולה לא בעיא מיעוטא דדורון בעלמא הוא. וא''ת מ''ט דרבי ישמעאל שפיר קאמרי ליה רבנן וי''ל משום דחטאת ועולה כתיבי בחד קרא והדר כתיב וכפר עליו וקדש ראשו דס''ד דאע''ג דעולה דורון הוא כיון דאקדמיה קרא לוקדש ראשו לא חייל עליה נזירות טהרה עד דמייתי לעולה נמי קא משמע לן ההוא לומר אע''פ שלא הביא עולתו ומסתברא לאוקמי לעולה ולא לחטאת דעיקר כפרה בחטאת וא''ת מנא ליה להש''ס לעיל לומר בפשיטות אליבא דרבי דההוא (מפרש) מרבה אע''פ שלא הביא קרבנותיו פי' משהאיר השמיני חייל עליה נזירות טהרה דלמא לא מרבה רבי אלא הביא חטאתו ולא אשמו או כר' ישמעאל

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר