סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד


רש"י

והושיבו ישיבה. לעסוק בתורה: לאחר שלשים יום. של פטירתי מיד ולא תהיו עסוקין בהספד: שמעון בני חכם. הוא ולקמן פריך מאי קאמר: חנינא בר חמא ישב בראש. הישיבה: סבור מינה משום טורח. דבני כפרים דסמיכו לעיירות ואתו למספדיה כיון דחזו דקא אספדוהו בכרכין וקא אתו כולי עלמא מעיירות ומכפרים אמרי משום יקרא הוא דקאמר: יומא דאשכבתיה. יום פטירתו: צריכא למימר. דר''ג דבכור הוי נשיאה: לך ולמטלעתך. פסח היה כדאמרינן בעלמא (סוכה דף נג.) לוי אחוי קידה ואטלע: מאי קשיא ליה. לר''ש ברבי דאמר צריכא למימר אמאי צריכא הא קרא כתיב: ההוא ממלא מקום אבותיו הוה. כלומר אין באחיו חשוב ממנו אבל כאן הרי אחיו חכם ממנו: יתיב רבי חנינא אבראי. חוץ לבית המדרש שלא היה נכפף לר' אפס: וקאתא. לבבל: כלילא שרי. לצאת בה בשבת מאי טעמא מאן דרכה למיפק בכלילא אשה חשובה ואשה חשובה לא שלפא ומחויא בפרק במה אשה יוצאה (שבת דף נט:): מיכף הוה כייף ליה. קודם שיגלה ממקומו אבל לר' חנינא לא כייף: והא הוה ר' חייא. ולמנייה רבי ראש ישיבה: קברו של רבי. ארונו של רבי הורדתי עליו דמעות: בערב שבת סימן יפה. שיכנס למנוחה מיד: במוצאי יוהכ''פ. נמחלו עוונותיו וסימן יפה לו: לא אפגריה. לא אבטלו ממצות: שדיינא. זרענא: ומגדלנא נישבי. מקלע אני מכמורת ודומה לו אין פורסין נשבין ליונים (ב''ב דף כג.): וציידנא טביי. צביים: ואריכנא מגילתא. ומתקן אני קלפים אריכנא לשון תיקון כדאמר במסכת סוכה (דף מד:) אריך או לא אריך כלומר מתוקן או אינו מתוקן ובס' עזרא (סימן ד) נמי כתיב וערות מלכא לא אריך לנא למחזא: לא תהא כדבר הזה בישראל. כלומר שלא אומר כדבר זה לעולם: נהוג נשיאותך ברמים. שתהא יושב בין הגדולים: זרוק מרה. אימה שתהא אימתך עליהם: בצינעא. מכבד כל אחד ואחד: בפרהסיא. מטיל עליהם אימה להודיע נשיאותו: רבי מוטל. בחליו בצפורי ומקום קברו מוכן לו בבית שערים:

תוספות

מזומן לחיי העולם הבא. תימה והלא כל ישראל יש להם חלק לעוה''ב ופירש הרב ר' מאיר כל היכא דאמר מזומן לחיי העולם הבא היינו בלא דין ובלא יסורין: אותו היום שמת רבי בטלה קדושה. שהיו קורין אותו רבינו הקדוש והא דתניא בשילהי סוטה (דף מט.) משמת ר' בטלה ענוה ויראה י''ל קדושה בכלל והרב רבי חיים כהן היה אומר אילמלי הייתי כשנפטר ר''ת הייתי מטמא לו דהאי בטלה קדושה דקאמר הכא היינו קדושת כהונה וכן מוכח מדקאמר אותו היום משמע אותו היום דוקא ותו לא ובהדיא אמר בירושלמי דמס' ברכות בפ' מי שמתו דכשמת רבי אמרו אין כהונה היום ואין נראה לרבי דכמדומה לרבי דהתם מיירי בטומאת בית הפרס דרבנן אבל טומאה דאורייתא לא:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר