סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

פירוש שטיינזלץ

קדים אתי סיהרא תלתא יומי [מקדים ובא הירח של חודש תשרי שלושה ימים לפני ראש השנה], שהרי שנה נשלמת בששה חודשים חסרים וששה חודשים מלאים. וכשמעברים שלושה חודשים יתרים ייראה הירח שלושה ימים לפני ראש השנה, וירננו האנשים על בית הדין שעושה כרצונו ואינו מתחשב כלל במולד הלבנה, והלא השתא נמי קא קדים אתי תרי יומי [עכשיו גם כן, כשמעברים רק שמונה חודשים בשנה, מקדים הוא הירח ובא שני ימים לפני ראש השנה]!

ומשיבים: כדאמר [כשם שאמר] רב משרשיא בישוב קושיה אחרת: כגון שהיתה שנה מעוברת, הכא נמי [כאן גם כן] יש ליישב באופן דומה ולומר: כגון שהיתה שנה שלפניה מעוברת בחודש נוסף, ועיבור שנה היה חודש חסר. ובמקרה זה, דל ירחא מליא בהדי ירחא חסירא [הורד חודש מלא משנה זו כנגד החודש החסר מהשנה הקודמת], ונמצא שרק שבעה חודשים מעוברים משפיעים על המולד של ראש השנה הבא, ולא שמונה. ושואלים: ואכתי חד יומא הרי עדיין יראה המולד החדש יום אחד לפני ראש השנה]! ומשיבים: לא אדעתייהו דאינשי [אין זה על דעתם של האנשים], אין הם שמים לב להפרש של יום אחד, ולא יבואו לרנן על בין דין בגללו. עד כאן דנה הגמרא בהסברו של רב הונא לדברי המשנה "אין נראה יתר על שמונה" — שאין נראה לחכמים לעבר יותר משמונה חודשים בשנה, בדומה למה ששנינו בתחילה: "אין פוחתין מארבעה חודשים המעוברים בשנה".

עולא אמר: כוונת המשנה היא שלא נראה לחכמים לחסר יתר על שמונה חודשים, ומאי טעמא קאמר [ומה טעם הדין הקודם הוא אומר]: מה טעם אין פוחתים מארבעה חדשים המעוברים בשנהמשום שלא נראה לחכמים לחסר יתר על שמונה חודשים בשנה, כלומר, לעשות תשעה חודשים חסרים, ושלושה חודשים מעוברים.

ושואלים: מאי שנא תשעה דלא [במה שונה שלא עושים תשעה חודשים חסרים] — מפני שאם כן נוספו שלושה חודשים חסרים על הראוי, וכך כשיגיע ראש השנה מייתרא סיהרא תלתא יומי [מתייתר, מתאחר מולד הירח שלושה ימים] לאחר ראש השנה, והלא השתא נמי קא מייתרא תרי יומי [עכשיו גם כן, כשמחסרים שמונה חודשים במקום ששה, מתייתר, מתאחר מולד הלבנה שני ימים] לאחר ראש השנה!

ומשיבים: כדאמר [כשם שאמר] רב משרשיא בישוב קושיה אחרת: כגון שהיתה שנה מעוברת, הכא נמי [כאן גם כן] יש ליישב באופן דומה ולומר: כגון שהיתה שנה שלפניה מעוברת, והיה החודש הנוסף מלא, דל ירחא חסירא בהדי ירחא מליא [הורד חודש חסר משנה זו כנגד החודש המלא מהשנה הקודמת], ונמצא שרק שבעה חודשים חסרים משפיעים על המולד של ראש השנה הבא.

ושואלים: ואכתי איכא חד יומא הרי עדיין יש יום אחד] שהירח מתעכב לאחר ראש השנה, וירננו אנשים על בית הדין! ומשיבים, סברי [סבורים האנשים]: איתחזויי איתחזי ואנן לאו אדעתין [הירח החדש נראה לבית הדין אתמול, ואנו לא שמנו לב].

Talmud - Bavli - The William Davidson digital edition of the Koren No=C3=A9 Talmud
with commentary by Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel (CC-BY-NC 4.0)
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר