סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

מַאי הִיא דְּתַנְיָא כֹּהֵן שֶׁעָלְתָה בּוֹ יַבֶּלֶת חֲבֵירוֹ חוֹתְכָהּ לוֹ בְּשִׁינָּיו בְּשִׁינָּיו אִין בִּכְלִי לָא חֲבֵירוֹ אִין אִיהוּ לָא מַנִּי אִילֵּימָא רַבָּנַן וּבַמִּקְדָּשׁ כֵּיוָן דְּאָמְרִי רַבָּנַן בְּעָלְמָא מִשּׁוּם שְׁבוּת הָכָא מָה לִי הוּא מָה לִי חֲבֵירוֹ אֶלָּא לָאו רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר בְּעָלְמָא חַיָּיב חַטָּאת וְהָכָא אַף עַל גַּב דְּמַכְשִׁירֵי מִצְוָה דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת כַּמָּה דְּאֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹיֵי מְשַׁנִּינַן לָא לְעוֹלָם רַבָּנַן וְאִי עָלְתָה בִּכְרֵיסוֹ הָכִי נָמֵי הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן שֶׁעָלְתָה לוֹ נְשִׁיכָה בְּגַבּוֹ וּבְאַצִּילֵי יָדָיו דְּאִיהוּ לָא מָצֵי שָׁקֵיל לַהּ וְאִי רַבָּנַן נִשְׁקְלֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּיָד וְתִפְשׁוֹט דְּרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מַחֲלוֹקֶת בַּיָּד אֲבָל בִּכְלִי דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב וְלִיטַעְמָיךְ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר נָמֵי לִישְׁקְלֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּיָד הַאי מַאי אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַיְינוּ דְּגָזַר יָד אַטּוּ כְּלִי אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּנַן הִיא נִשְׁקְלֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּיָד וְתוּ לָא מִידֵּי: מַתְנִי' כֹּהֵן שֶׁלָּקָה בְּאֶצְבָּעוֹ כּוֹרֵךְ עָלֶיהָ גֶּמִי בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה אִם לְהוֹצִיא דָּם כָּאן וְכָאן אָסוּר: גְּמָ' אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גֶּמִי אֲבָל צִלְצוֹל קָטָן הָוֵי יִתּוּר בְּגָדִים וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לֹא אָמְרוּ יִתּוּר בְּגָדִים אֶלָּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים אֲבָל שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים לָא הָוֵי יִתּוּר בְּגָדִים וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם חֲצִיצָה בִּשְׂמֹאל אִי נָמֵי בְּיָמִין וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם עֲבוֹדָה וּפְלִיגָא דְּרָבָא דְּאָמַר רָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים אֲפִילּוּ נִימָא אַחַת חוֹצֶצֶת שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ חוֹצְצוֹת פָּחוֹת מִשָּׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ אֵינָן חוֹצְצוֹת אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן וַדַּאי פְּלִיגָא אַדְּרַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא מִי נֵימָא פְּלִיגָא שָׁאנֵי צִלְצוֹל קָטָן דַּחֲשִׁיב לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא אָמְרִי לַהּ אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גֶּמִי אֲבָל צִלְצוֹל קָטָן חוֹצֵץ וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לֹא אָמְרוּ חֲצִיצָה בְּפָחוֹת מִשָּׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים אֲבָל שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים


רש"י

מאי היא. מנא תימרא דמודי ר' אליעזר דכמה דאפשר לשנויי משנינן דתניא כהן שעלתה בו יבלת וכו': בשיניו אין. דשבות הוא בכלי לא ואפי' בשיניו חבירו אין ואיהו לא דחבירו לא מתקן ליה שפיר והכי אמר במסכת שבת בפרק המצניע דפליגי רבי אליעזר ורבנן בנוטל צפורניו זו בזו או בשיניו שר''א מחייב חטאת וחכמים אוסרין משום שבות ואוקימנא התם דכי מחייב ר''א בנוטל לעצמו אבל לחבירו דברי הכל פטור: מני. הא דקאמר בכלי לא ובעצמו לא: אילימא רבנן. דאמרי מכשירי מצוה לא דחו אב מלאכה ואשמעינן דשבות דחו כגון בשיניו בחבירו וכגון שעלתה לו בשבת דלא אפשר ליה למשקליה מאתמול: כיון דאמרי רבנן. לגבי דבר הרשות דנוטל לעצמו זו בזו או בשיניו אין כאן אלא משום שבות: הכא. דקשרו בחבירו משום שבות דמקדש לישתרי נמי לעצמו דהא איהו גופיה נמי שבות הוא: אלא לאו ר' אליעזר היא. דאמר בנוטל בשיניו לעצמו דעלמא שלא למצוה דחייב חטאת ומש''ה ה''נ כיון דאפשר בחבירו דהוי שבות לא שרינן ליה למידחי אב מלאכה ולמשקליה לנפשיה ואע''ג דאמר ר''א מכשירי מצוה דוחין אב מלאכה כמה דאפשר לשנויי משנינן: לעולם רבנן. דאי לר' אליעזר לא בעי שינוי ואפילו לעצמו ואפילו בכלי שרי ודקשיא לרבנן כיון דנוטל לעצמו נמי שבות הוא נישקליה איהו לנפשיה: אי דעלתה לו בכריסו. מקום שאפשר לו ליטלה בידו או בשיניו. הכי נמי: הכי גרסינן ואי רבנן לישקליה ניהליה ביד ותפשוט דר''א וכו'. כלומר אי אמרת בשלמא ר''א היא ומשום שינוי מתוקמא שפיר כמו שמתרץ לקמיה אלא אי אמרת רבנן וטעמא דבכלי לא משום דמכשירין לא דחו אב מלאכה ורבנן אשבות הוא דמהדרי נהי דאיהו גופיה משניה ליה דלא אפשר למשקליה דבגבו הוא חבירו מיהא לאשמעינן דנוטלה ביד דהא ידו נמי שבות היא והכי שפיר למתני דשמעינן מיניה תרתי חדא דמכשירין שבות דחו ולא אב מלאכה כדמשמע לן השתא ועוד שמעינן מינה מדשרי ליה ביד ולא בכלי דהכא הוא כדר''א דאמר התם בפרק המצניע (שבת דף צד:) מחלוקת ביד אבל בכלי מודו רבנן דחייב חטאת דחשבינן ליה תולדה דגוזז את הצמר שהוא חותך מן המחובר לבעלי חיים אבל השתא לא מצינו למיפשטיה מינה ולמידק דהא בכלי לא משום דאב מלאכה הוא דהא ביד נמי שבות הוא ולא קשרי ליה: ולטעמיך לר''א נמי. נהי דטעמא משום שנוי הוה נשקליה ניהליה ביד דהא איכא שנוי דמודה ר''א בנוטל לחבירו שאינו אלא שבות: אי אמרת בשלמא ר''א. לגבי מכשירי מצוה שבות ואיסור דאורייתא היתר משוי להו וטעמא משום דאפשר לשנויי משנינן כי היכי דמשנינן מאב מלאכה לשבות משנינן נמי משבות החמורה לשבות הקלה הלכך יד חמורה משינים דאורחיה בהכי ודומה לכלי ואיכא למגזר בה טפי יד אטו כלי: אלא אי רבנן. וטעמייהו משום דאב מלאכה לא מידחי למה להו לאהדורי (אלא) אשבות כל דהו: ותו ליכא. לאקשויי מידי: מתני' כורך עליה גמי. ואע''פ שהגמי מרפא את המכה הואיל והשתא מיהא צורך עבודה היא דלאו אורח ארעא שתראה מכתו עם העבודה מכסה אותה בגמי: אבל לא במדינה. שמרפא בשבת ורפואה בשבת שבות היא ואסור: ואם להוציא דם. שמהדקה בגמי כדי להוציא דמה: כאן וכאן אסור. שאין זה צורך עבודה ועוד דהוה ליה חובל ואב מלאכה לא משתרי לגבייהו: גמ' צלצול קטן. אזור קטן נאה כמו היא חגרה בצלצול (קטן) דסוטה (דף ט:) ובלע''ז בנדי''ל : הוי יתור בגדים. ותניא בשחיטת קדשים בפרק שני (זבחים דף יח.) לבש שני מכנסים שני אבנטים חסר אחת או יותר אחת או שהיתה לו רטיה על בשרו תחת בגדו ועבד עבודה עבודתו פסולה ויליף לה התם מקראי בני אהרן הכהנים בכהונם כלומר בבגדי הדיוט הזקוקין להם כהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד עבודתו פסולה דהיינו יתור בגדים: לא אמרו. באותה משנה יתור בגדים אלא במקום בגדים אבל שלא במקום בגדים כגון באצבע לא הוי יתור בגדים: ותיפוק ליה. בין גמי בין צלצול משום דחייץ בין ידיו לעבודה ואנן (ולקח בעינן) ולקח הכהן וזרק הכהן בעינן דמשמע בעצמו על ידו ולא ע''י אחרים: בשמאל. שאין עבודה כשרה בה כדאמר בשחיטת חולין כל מקום שנאמר אצבע או (בהן) [כהן] אינו אלא ימין: אי נמי בימין שלא במקום עבודה. כגון על גב האצבע: ופליגא. הא דר' יוחנן דאמר שלא במקום בגדים לא הוי יתור בגדים ואפי' בגד ג' על שלשה משמע דלא פסיל: אדרבא. דאמר במקום בגדים אפי' נימא אחת חוצצת ואע''ג דמשום יתור בגדים ליכא למימר דהא לאו בגד הוא חציצה מיהא הויא דכתיב (ויקרא ו) ומכנסי בד ילבש על בשרו שלא יהא דבר חוצץ: ג' על ג' חוצצות. דכיון דבגד מקרי הוי יתור בגדים והאי דנקט בלשון חציצה משום דרישא איירי בנימא אחת במקום בגדים דלא מצי למתנייה יתור בגדים דלאו בגד הוא: פחות מג' אין חוצצות. דאיידי דלא חשיב בגד יתור בגדים אין כאן דלאו בגד הוא וחציצה נמי אין כאן דשלא במקום בגדים הוא ושלא במקום עבודה: אדר' יוחנן ודאי פליגא. הא דרבא כדאמרן שלא במקום בגדים ר' יוחנן לא חשיב יתור כלל אפי' בבגד גדול: אדרב יהודה בריה דר' חייא מי נימא פליגא. הא דרבא דאמר שלא במקום בגדים פחות מג' אין חוצצות ואיהו אמר דצלצול קטן חייץ ואף על גב דלא הוי שלש על שלש: צלצול קטן חוצץ. משום יתור בגדים והיינו נמי כלישנא קמא ואין בה חילוק אלא במילתיה דר''י והאי דנקטי לה במילתיה דרב יהודה בלשון חציצה משום הך פלוגתא דר' יוחנן דלא מצי למתנייה משום יתור בגדים דקאמר פחות משלש על שלש חוצץ במקום בגדים ופחות מג' לא מצי למימר יתור בגדים אלא משום חציצה להכי נקט לה לכולה בלשון חציצה:

תוספות

מה לי הוא ומה לי חבירו. וא''ת וכר' אליעזר מי ניחא והא לא שרי הכא אלא בשיניו ובמתני' שרי ביד מדקתני אם בכלי כאן וכאן אסור משמע הא ביד שרי וי''ל דגבי בהמה דאיכא מיאוס לחתוך בשיניו לא הוצרכו לחתוך בשיניו אלא ביד וא''ת והיכי מצינו למימר אליבא דר''א דהיכא דאפשר לשנויי משנינן והא קאמר בפרק אם לא הביא (שבת דף קל.) דמביא סכין למול אפי' דרך. רה''ר אע''ג דאפשר לשנויי ולהביאו דרך גגות וקרפיפות וחצירות וי''ל דהתם מקצר דרכו לילך דרך רה''ר אבל הכא דיכול לחותכו ביד כמו בכלי מודה רי אליעזר דמשנינן: שעלתה לו נשיכה בגבו. תימה דלשמעינן רבותא טפי כגון שעלתה במקום שיכול הוא בעצמו ליטול ואפ''ה שרי הוא בעצמו ליטול אף על גב דלא הוי כלאחר יד ויש לומר דאי לא אשמעינן בחבירו הוי סלקא דעתך דלא שרינן לחבריה ליטול כדי שיעבוד חבירו: הכי גרסינן ואי רבנן נשקליה ביד ותפשוט דר' אלעזר. פירוש דשמעינן מינה תרתי חדא דמכשירי מצוה לא דחו אב מלאכה ועוד דשמעינן דבכלי מודו דחייב חטאת אבל השתא לא מצינו למיפשטיה ולמידק דבכלי לא משום דאב מלאכה היא דהא ביד נמי שבות הוא ולא קשרו: אא''ב ר' אליעזר. פי' כי היכי דמשנינן מאב מלאכה לשבות משנינן נמי משבות חמור לשבות הקל אלא אי אמרת רבנן למה להו לאהדורי (אלא) אשבות כל דהו והקשה השר מקוצי דאמאי ניחא ליה למיעבד הרחקה לר''א טפי מלרבנן והיה נראה להפך דהא ר''א מיקל טפי ותירץ דהיא הנותנת אליבא דרבנן יש להתיר כל שבות דלא נפיק מינה חורבה כיון דאית להו דמשום הכשר לא דחינן שבת אבל רי אליעזר דאית ליה דמכשירי' דוחה ומיהו באפשר לשנויי משנינן יש לנו לחזר אחר שבות הקל שלא יבא להתיר בלא שינוי באפשר לשנויי:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר