סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת:







 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת לְעַצְמָן לְדִבְרֵי חֲכָמִים גַּגִּין וַחֲצֵירוֹת רְשׁוּת אַחַת קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת אַחַת הֵן לְדִבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן כּוּלָּן רְשׁוּת אַחַת הֵן
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב כׇּל גַּגּוֹת הָעִיר רְשׁוּת אַחַת הֵן וְאָסוּר לְהַעֲלוֹת וּלְהוֹרִיד מִן הַגַּגִּין לֶחָצֵר וּמִן הֶחָצֵר לְגַגִּין וְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בֶּחָצֵר מוּתָּר לְטַלְטְלָן בֶּחָצֵר בַּגַּגִּין מוּתָּר לְטַלְטְלָן בַּגַּגִּין וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא גַּג גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה אוֹ נָמוּךְ עֲשָׂרָה דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כׇּל אֶחָד וְאֶחָד רְשׁוּת לְעַצְמוֹ וְאֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בְּאַרְבַּע
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַבִּי כְּשֶׁהָיִינוּ לוֹמְדִים תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּתְקוֹעַ הָיִינוּ מַעֲלִין שֶׁמֶן וַאֲלוּנְטִית מִגַּג לְגַג וּמִגַּג לְחָצֵר וּמֵחָצֵר לְחָצֵר וּמֵחָצֵר לְקַרְפֵּף וּמִקַּרְפֵּף לְקַרְפֵּף אַחֵר עַד שֶׁהָיִינוּ מַגִּיעִין אֵצֶל הַמַּעְיָין שֶׁהָיִינוּ רוֹחֲצִין בּוֹ
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה מַעֲשֶׂה בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה וְהָיִינוּ מַעֲלִין תּוֹרָה מֵחָצֵר לְגַג וּמִגַּג לְחָצֵר וּמֵחָצֵר לְקַרְפֵּף לִקְרוֹת בּוֹ
אָמְרוּ לוֹ אֵין שְׁעַת הַסַּכָּנָה רְאָיָה:
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֶחָד גַּגִּין וְכוּ':
אָמַר רַב הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְהוּא שֶׁלֹּא עֵירְבוּ אֲבָל עֵירְבוּ לָא דְּגָזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְבָתִּים לֶחָצֵר
וּשְׁמוּאֵל אָמַר בֵּין עֵירְבוּ בֵּין שֶׁלֹּא עֵירְבוּ וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִי לְחָשְׁךָ בֵּין עֵירְבוּ וּבֵין שֶׁלֹּא עֵירְבוּ
מַתְקֵיף לַהּ רַב חִסְדָּא לִשְׁמוּאֵל וּלְרַבִּי יוֹחָנָן יֹאמְרוּ שְׁנֵי כֵלִים בְּחָצֵר אַחַת זֶה מוּתָּר וְזֶה אָסוּר
רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ דְּלָא גָּזַר דִּתְנַן אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה לְשָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת הַפְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ וּפְתוּחוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים וְעֵירְבוּ שְׁתֵּי הַחִיצוֹנוֹת עִם הָאֶמְצָעִית הִיא מוּתֶּרֶת עִמָּהֶן וְהֵן מוּתָּרוֹת עִמָּהּ וּשְׁתֵּי הַחִיצוֹנוֹת אֲסוּרִין זוֹ עִם זוֹ
וְלָא גָּזַר דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְּהָא חָצֵר לְהָא חָצֵר הָכִי נָמֵי לָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאַפּוֹקֵי מָאנֵי דְבָתִּים לְחָצֵר
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר אֶחָד גַּגּוֹת אֶחָד חֲצֵירוֹת וְאֶחָד קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת אַחַת הֵן לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹכָן וְלֹא לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּעֵירְבוּ הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ מָאנֵי דְבָתִּים בְּחָצֵר
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּשֶׁלֹּא עֵירְבוּ הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ מָאנֵי דְבָתִּים בְּחָצֵר הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ בְּכוּמְתָּא וְסוּדָרָא

רש"י

וקרפיפות רשות לעצמן. ואפילו הן של ב' אנשים מטלטלין מזה לזה דהאמר ר''מ כל גגות העיר רשות אחת שמע מינה דס''ל דאין רשות מתחלקת מחמת שינוי בעלים אלא בתים לחודייהו מפני שהם תדירות לדירה דמה לי גגין ומה לי חצירות ומה לי קרפיפות אבל מגג לחצר ומגג לקרפף לר''מ לא ואפילו של איש אחד כדאמרינן גזירה משום תל ברה''ר וכ''ש כשהן של שנים ומחצר לקרפף נמי לא דשמעינן להו לרבנן לקמן בברייתא דאסור לטלטל מחצר לקרפף ור''מ לא שמעינן ליה דפליג עלייהו להקל אלא בחלוק רשויות דגגין הואיל ושמן שוה אבל ברשויות החלוקות בשמן לא שמעינן ליה דמיקל דדוקא קאמר ר''מ גגות דתשמישתן שוה וכן חצירות וכן קרפיפות ואפילו הן של שנים דבשינוי בעלים לא מיתסרי אלא בתים לר''מ וגגין לרבנן אבל בחלוק תשמיש ושינוי שם הרשות קפיד הלכך מחצר לקרפף אסור ואפילו הוא שלו ואינו יותר מבית סאתים דעל כרחך הנך קרפיפות בשאין יתירים על בית סאתים קאמר דאי ביתירים בהא לימא רבי שמעון מטלטלין הא כרמלית היא וליכא מאן דפליג דמחצר המשכן גמרי ועוד בהדיא אמרינן בשלהי עושין פסין דפלוגתא דר''ש ורבנן בקרפף בית סאתים היא ואפילו חצר וקרפף של איש אחד אסרי רבנן דקאמרי התם קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה נזרע רובו הרי הוא כגנה כו' ואמר רב הונא בריה דרב יהושע כו' וכי דייקת בה שמעינן מינה דלא שרי ר''ש אלא בקרפף בית סאתים ורבנן אסרי אע''ג דלחד גברא הוא: לדברי חכמים. דלא גזרו משום תל גגין וחצירות רשות אחת הן לא שיטלטל מגג לגג אם חלוקין בעליהן משום דגגין לרבנן כבתים משוי להן על ידי חילוק שלמטה אבל מחצר של רבים לחצר של רבים מטלטלין ומגג לחצר דרבים מטלטלין ואע''ג דגג רשותא דידיה וחצר דשותפות כדתניא בברייתא לקמן הואיל וגג תשמיש שאינו תדיר הוא לא הוי ממש כבית ומטלטל ממנו לחצר: קרפיפות רשות אחת. ואפילו. הן של שנים דכל רשות ששמו שוה מותר לו חוץ מן הגגין אבל מחצר לקרפף אפילו דחד גברא אסיר ולא דמי לגג וחצר דתשמישתיה דגג שוה לחצר הוא והכי שמיע ליה לרב יהודה וממתניתין דייק לה מדקאמר ר''ש כולן רשות אחת מכלל דרבנן לאו חדא רשותא משוי להו לכולהו וברייתא מסייעא ליה לקמן דקתני גג וחצר ואכסדרה ומרפסת כולן רשות אחת הן וחצר ומרפסת כב' חצירות דמי ומדוקיא דידה דלא תנא בה קרפף ומבוי מוקמינן לה כרבנן דאי ר''ש אפילו קרפף נמי מישתרי בהדי חצר ואי ר''מ גג וחצר לא מישתרו דהא בהדיא אסר במתני' מנמוך לגבוה: לדברי ר''ש כולן רשות אחת. דלא תימא האי דא''ר שמעון אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות כל חדא וחדא רשותא באנפי נפשיה משוי לה גגין לעצמן וחצירות לעצמן וקרפיפות לעצמן דהא סברא לר''מ אית ליה אבל ר''ש כולהו חדא רשותא משוי להו הכי שמיע ליה לרב יהודה וברייתא מסייעא ליה דתניא כוותיה לקמן היינו מעלין שמן ואלונטית מגג לגג ומגג לחצר ומחצר לחצר ומחצר לקרפף: תניא כוותיה דרב. דאמר לעיל (פט.) בגגין השוין לרבנן דאין מטלטלין בו אלא בד' דאסרי אהדדי ולא אמרינן גוד אסיק במחיצות שאין ניכרות: רשות אחת. ומטלטלין מזה לזה: ואסור להעלות ולהוריד. ר''מ לטעמיה דגזר משום תל: מותר לטלטלן בחצר. אע''פ שלא עירבה וה''ה לשאר חצירות: רשות לעצמו. ואין מטלטלין מזה לזה אפילו תוך ד': ואין מטלטלין בו. אפילו בגג עצמו: תניא כוותיה דרב יהודה. אליבא דר''ש: שמן. לסוך בו: אלונטית להסתפג בה: מגג לגג ומגג לחצר ומחצר לקרפף ומקרפף לקרפף כולהו גרסינן: והוא שלא עירבו. בני החצירות כל אחת לעצמה דהשתא לא שכיחי כלי הבתים בחצר וליכא למיגזר אי שרית להוציא כלים ששבתו בזו להכניסן לחברתה אתי לאפוקי נמי כלי הבית: אבל עירבו. כל חצר לעצמה ולא עירבו שתי החצירות יחד אסור לטלטל מזו לזו אפילו כלי החצר דכיון דשכיחי מאני דבתים בחצר גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים שבחצר זו לחצר זו ור''ש מודה בהו דקתני אבל לא לכלים ששבתו בתוך הבית: מי לחשך. לא גרסינן: היינו דמשכחת לה מאני דבתים בחצר. דאיצטריך למיתני אבל לא לכלים ששבתו בתוך הבית: בכומתא וסודרא. ששבתו בתוך הבית והוציאן לחצר דרך מלבוש:

תוספות

אמר רב הלכה כר''ש והוא שלא עירבו. אין לפרש דר''ש אין מחלק בין עירבו ולא עירבו ורב בלא עירבו סבר ליה כוותיה דא''כ בסמוך דפריך רב חסדא לשמואל ור' יוחנן יאמרו ב' כלים בחצר אחת זה אסור וזה מותר לרב נמי תיקשי אליבא דר''ש ורב ששת נמי דפריך לרב אלא אי אמרת בשלא עירבו היכי משכחת מאני דבתים בחצר הא רב נמי מודה דר''ש אפילו בעירבו קאמר ולכך נראה דרב סבר דר''ש גופיה לא אמר אלא כשלא עירבו והשתא סברת שמואל איפכא מדרב דשמואל לא גזר הכא דאמר בין עירבו בין לא עירבו וגבי שלש חצירות גזר דסבר כרבנן דאמרי שלשתן אסורות לשיטת ר''ת דמי שהוציאוהו (לעיל מח: ד''ה רשות) ורב הכא גזר והתם לא גזר דפסיק התם כר''ש ועוד דמשני הכא שמואל דר''ש לטעמיה דלא גזר משמע דסבר כוותיה בההיא דג' חצירות ולשיטת ר''ת סבר כרבנן: ושמואל אומר בין עירבו בין לא עירבו. והא דאמר שמואל בגיטין בהזורק (דף עט:) לא יעמוד אדם בגג זה ויקלוט מי גשמים בגגו של חבירו אומר ר''י דהתם לקלוט ולהוליך לביתו קאמר דכמו שאסור לטלטל כלים ששבתו בבית לחצר ולגג שלא עירבו אפילו לר''ש כן אסור מגג וחצר לבית ודווקא מגגו של חבירו אבל מגג של עצמו יכול לקלוט ולהוליך לביתו ואין גג של חבירו אוסר עליו דשמואל לטעמיה דאמר לעיל גוד אסיק מחיצתא וא''ת מאי קמ''ל שמואל דפשיטא דאסור להוליך לביתו וי''ל דאשמעינן דאע''פ שקולט מן האויר ועדיין לא נגעו מי גשמים בגג: מי לחשך. רש''י לא גרס ליה ואור''י דאיתא בתורת כהנים בכמה מקומות ור''ת נמי גרס ליה ומפרש מי השמיעך הלכה כר''ש בין עירבו ובין לא עירבו ורבינו שמואל פירש דקאי ארב כלומר מי הגיד לך שאתה מחלק ביניהם אינו כן אלא בין עירבו ובין לא עירבו ואית דגרסי מלחשך בתיבה אחת ומפרשי שנולד מלחש: [כדאיתא ביומא פב:]
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר