סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

חָקַק לְהַשְׁלִים בַּכּוֹתֶל בְּכַמָּה אֲמַר לֵיהּ בַּעֲשָׂרָה
אֲמַר לֵיהּ חֲקָקוֹ כּוּלּוֹ בַּכּוֹתֶל בְּכַמָּה אֲמַר לֵיהּ מְלֹא קוֹמָתוֹ וּמַאי שְׁנָא אֲמַר לֵיהּ הָתָם מִסְתַּלֵּק לֵיהּ הָכָא לָא מִסְתַּלֵּק לֵיהּ
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב יוֹסֵף מֵרַבָּה עֲשָׂאוֹ לָאִילָן סוּלָּם מַהוּ
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי הָתָם כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו הָנֵי מִילֵּי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אֲבָל כּוּלֵּי יוֹמָא לָא
אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן פִּיתְחָא הוּא וְאַרְיָא הוּא דִּרְבִיעַ עֲלֵיהּ
עֲשָׂאוֹ לַאֲשֵׁירָה סוּלָּם מַהוּ תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם דְּמוּתָּר לִקְנוֹת בַּיִת בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה אֶלָּא הָתָם דְּבָתַר דִּקְנָה לֵיהּ עֵירוּב לָא נִיחָא לֵיהּ דְּלִינְּטַר
אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן פִּיתְחָא הוּא וְאַרְיָא דִּרְבִיעַ עֲלֵיהּ
אֲמַר לֵיהּ אִילָן מוּתָּר וַאֲשֵׁירָה אֲסוּרָה מַתְקֵיף לַהּ רַב חִסְדָּא אַדְּרַבָּה אִילָן שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת גּוֹרֵם לוֹ נִיתְּסַר
אֲשֵׁירָה שֶׁאִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גּוֹרֵם לוֹ לָא נִיתְּסַר
אִיתְּמַר נָמֵי כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן כֹּל שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת גָּרַם לוֹ אָסוּר כֹּל שֶׁאִיסּוּר דָּבָר אַחֵר גָּרַם לוֹ מוּתָּר
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי הָכִי אִילָן פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּנַן אֲשֵׁירָה פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן:
מַתְנִי' חָרִיץ שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת עָמוֹק עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה מְעָרְבִין שְׁנַיִם וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד אֲפִילּוּ מָלֵא קַשׁ אוֹ תֶּבֶן מָלֵא עָפָר אוֹ צְרוֹרוֹת מְעָרְבִין אֶחָד וְאֵין מְעָרְבִין שְׁנַיִם
נָתַן עָלָיו נֶסֶר שֶׁרָחָב אַרְבָּעָה טְפָחִים וְכֵן שְׁתֵּי גְזוּזְטְרָאוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ מְעָרְבִין שְׁנַיִם וְאִם רָצוּ מְעָרְבִין אֶחָד פָּחוֹת מִכָּאן מְעָרְבִין שְׁנַיִם וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד:
גְּמָ' וְתֶבֶן לָא חָיֵיץ וְהָא אֲנַן תְּנַן מַתְבֵּן שֶׁבֵּין שְׁתֵּי חֲצֵירוֹת גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים מְעָרְבִין שְׁנַיִם וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד
אָמַר אַבָּיֵי לְעִנְיַן מְחִיצָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָוְיָא מְחִיצָה אֲבָל לְעִנְיַן חֲצִיצָה אִי בַּטְּלֵיהּ חָיֵיץ וְאִי לָא בַּטְּלֵיהּ לָא חָיֵיץ:
מָלֵא עָפָר: וַאֲפִילּוּ בִּסְתָמָא וְהָתְנַן בַּיִת שֶׁמִּילְּאָהוּ תֶּבֶן אוֹ צְרוֹרוֹת וּבִיטְּלוֹ בָּטֵל
בִּיטְּלוֹ אִין

רש"י

חקק להשלים בכותל. סולם צר וחקק בכותל מכאן ומכאן כנגד חווקי הסולם להשלים רוחבו בד': בכמה. צריך להשלים הרוחב בגובה הכותל: בעשרה. עד עשרה ישלימנו וכיון דאיכא בגובה עשרה רוחב ארבעה הוי ביה שיעור פתח ואע''ג דגבוה כותל טובא לית לן בה: חקק כל הסולם בכותל. כעין שליבות ורחבו במשך הכותל ארבעה: בכמה. גובה צריך לחוק רוחב ארבעה: מלא קומתו. של כותל צריך שיהא משך החווקין ארבעה: התם. כי איכא סולם מגיע לראש הכותל נוח לעלות בו ומיהו לא חשיב למיהוי פתח בציר מרוחב ד' הלכך כי משוי ליה רוחב ארבעה בגובה עשרה פיתחא הוי אבל הכא אין נוח לעלות כל כך: מסתלק ליה. נוח לעלות לאדם: תיבעי לרבי. דאמר בפרק בכל מערבין [לעיל לב:] הנותן עירוב תחומין באילן קנה עירוב דהתם טעמא משום מיקנא שביתה בין השמשות הוא ודבר שהוא משום שבות כגון שמוש במחובר לא גזרו עליו בין השמשות אבל לגבי עירובי חצירות טעמא משום דפתח משוי להו חד על ידי עירוב ואי לא חזי לתשמישתיה כולי יומא לאו פתחא מיקרי הלכך לא שרא להו עירובייהו בין השמשות: ואריא רביע עליה. איסור שבות אומר לנו סורו ומכל מקום פתח (הוי) שמיה ומשוי להו חד להשתמש דרך חורין ודיו: עשאו לאשרה. אילן שעובדין אותו ואסור בהנאה אם תימצי לומר בשאר אילן פתח הוא הכא דמטיא להו הנאה על ידיה מאי: תיבעי לר' יהודה. דאמר בפרק בכל מערבין בגמרא (דף לא.) רבי יהודה אומר הנותן את עירובו בקבר קנה עירוב ואע''ג דקבר אסור בהנאה: הכי גרסינן התם הוא דבתר דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה דלינטר. לא איכפת ליה בשמירתו ואישתכח דלא מיתהני מקיברא אלא קניית עירוב לחודיה וההיא לאו הנאה היא כדמפרש התם דאין מערבין בתחומין אלא לדבר מצוה ומצות לאו ליהנות ניתנו אבל עירובי חצירות להנאתו היא ולא לדבר מצוה והויא הנאה: או דילמא. אע''ג דאסור בהנאה הא לא משתמש בה מידי ופיתחא שמיה ואריא הוא דרביע עליה ומכל מקום החצירות מחוברין: מתני' חריץ. ארוך הוא ומפסיק על פני החצר כולה: ורחב ד'. טפחים דפחות מכאן נוח לפסעו משפתו אל שפתו: ואפילו מלא תבן וקש. לאו סתימה היא דלא מבטיל ליה התם דסופו ליטלו: נתן עליו נסר. משפתו לשפתו כעין גשר והוי כפתח: שתי גזוזטראות. נסרין בולטין משפת תקרת העלייה לרה''ר וקורין לו אלדויי''ר ואם ישנן זו אצל זו בשתי עליות של שני דיורין ונתן נסר רחב ד' כמין גשר מזו לזו הוי נמי פתח: פחות מכאן. שאינו רחב: גמ' לא חייץ. לא סתים: והתנן מתבן שבין שתי חצירות כו'. גדיש של תבן וקתני מערבין שנים אלמא חייץ: לענין מחיצה. אע''ג דעתיד ליטלו כל כמה דהוי התם מחיצה היא דהא מפסיק מידי דהוה אעביטין ואוכפות וכלי בהמה דתנן בפרק קמא (דף טו:) דמקיפין בהן: אבל לענין חציצה. לחוץ בפני אויר החריץ ולידון כסתום דמשוית ליה כארעא: אי בטליה. להדיא ואמר לא שקילנא ליה מהכא בטיל ואי לא לא: ואפילו בסתמא. דלא ידעינן אי שקיל תו אי לא: בית. שטומאת מת בתוכו ומילאוהו עפר או צרורות וביטלו מבוטל והוי טומאה רצוצה שאין לה אהל לעצמה ובוקעת ועולה עד לרקיע והמאהיל על הגג טמא וכל טומאה שאין לה אהל טפח בוקעת ועולה עד הרקיע כדאמר בברכות בפרק מי שמתו:

תוספות

חקק להשלים בכותל בכמה. כגון שהכותל עב ובולט מצד הסולם או שהסולם מונח בסוף הכותל בקרן זוית ואיירי בכותל משופע דהא רב יוסף אית ליה דסולם זקוף אינו ממעט דבעינן שלש עשרה ומשהו והכא רב יוסף קבעי לה: אמר ליה בעשרה. פירש בקונטרס עד עשרה ישלימנו אע''ג דגבוה כותל טובא לית לן בה וקשה לפירושו דהא לא מסתלק ליה כיון דאכתי גבוה כותל טובא וי''ל נהי דלא חקק בכותל אלא עד עשרה אין לחוש אלא שיגיע הסולם עד ראש הכותל ור''ת מפרש בעשרה היינו שלא ישאר מן הסולם עד ראש הכותל עשרה: אשירה פלוגתא דרבי יהודה ורבנן. לית ליה לרב נחמן בר יצחק סוגיא דלעיל דפ' בכל מערבין (דף לא.) דמשמע התם דלכולי עלמא אסור לקנות בית באיסורי הנאה והכא קאמר דבמותר לקנות בית באיסורי הנאה פליגי: אפילו מלא קש ומלא תבן. בקש ותבן הניטלין בשבת איירי ולא כההיא דלעיל [דף עז.] פגה הטמונה בתבן דהא אמר בגמרא דאפילו ארנקי מבטל איניש וא''ת והא אמרינן אפילו פירות מבטלין. מחיצות דאמרינן במסכת שבת בסוף הזורק (דף ק.) בור ברה''ר עמוק עשרה ורחב ד' מלא מים וזרק לתוכו חייב מלא פירות וזרק לתוכו פטור מאי טעמא מיא לא מבטלי מחיצה פירות מבטלי מחיצה ואור''י דמדאורייתא ודאי מבטלי אבל לעירוב דרבנן הוא יש לחלק בין ניטל לשאינו ניטל וקצת קשה דמדמי לה בסמוך לבית שמילאהו דהוי לענין אהל דאורייתא ומההיא דאהל נמי תיקשי אההיא דשבת: וכן שתי גזוזטראות כו'. פירש בקונטר' בנותן נסר רחב ד' מזו לזו דהוי נמי פתח ותימה כיון דע''י נסר רחב ד' איירי היכי ריק בגמרא זו כנגד זו אין זו שלא כנגד זו לא אפילו מיפלגי טובא לישתרי ע''י נסר ד' כדאמר לעול דכי הוי כותל ד' אפילו מיפלגי טובא ומפרש ר''ת דלא איירי בנותן נסר מזו לזו ודין חריץ נותן לגזוזטראות דאם יש מזו לזו ד' מערבין שנים ואין מערבין אחד כמו חריץ אבל. בפחות מד' רגיל לפסוע מזו לזו כמו גבי חריץ וכדאמר במס' שבת בפ' הזורק (דף ק:) גבי רקק של מים דהיכא דלא הוי ארבעה טפחים מפסע פסעי ליה מש''ה כי ליכא ד' מזו לזו מערבין שנים ואם רצו מערבין אחד אפילו היא מופלגת שלשה כשהן זו כנגד זו אבל זו שלא כנגד זו אין מערבין אחד כשמשוכות זו מזו שלשה כדאמרינן בגמרא [ופחית מכאן דקאמר במתניתין חוזר וקאי אנסר]: והתנן בית שמילאהו תבן או צרורות וביטלו בטל. כך היא הגירסא בכל הספדים וכן פירש ר''ח ור''י אומר דההיא משנה במסכת אהלות (פט''ו משנה ז) ואין כתוב שם תבן אלא עפד או צרורות ולא גרס נמי התם וביטלו בטל והכי איתא התם בית שמילאהו עפר או צרורות וביטלו וכן כרי של תבואה או גל של צרורות אפילו כגלו של עכן ואפילו טומאה בצד כלים טימאה בוקעת ועולה טומאה בוקעת ויורדת והש''ס מביאה בקוצר וכן דרך הש''ס בכמה מקומות ואין לומר דהך דמייתי

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר