סקר
לקראת סיום מס' שבת

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד


רש"י

בכלי שרת כתיב. קרא דלעיל מיניה כתיב כי כה אמר ה' אל העמודים ועל הים ועל המכונות וגו': שלא יעלו בחומה. יחד ביד חזקה: אם תעירו ואם תעוררו. שתי שבועות בכל אחת: שלא יגלו את הקץ. נביאים שביניהם: ושלא ירחקו את הקץ. בעונם ל''א שלא ידחקו גרסינן לשון דוחק שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדאי: ושלא יגלו את הסוד. אמרי לה סוד העבור ואמרי לה סוד טעמי התורה: מתיר את בשרכם. לשון הפקר: ובל יאמר שכן חליתי. כלומר אל יתרעם לומר צר לי כי כולם נשואי עון: אתה על אדמה טמאה תמות. מקרא הוא בנבואת עמוס: ארונו בא. לקוברו בא''י: כך אסור לצאת מבבל. לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד: דנפק מפומבדיתא לבי כובי. לגור שם: א''י קולטתן. כדמפרש: אילימא ליוחסין. שנושאין נשים מא''י והא בבל מיוחס טפי דאמר מר בפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עא.): כל הארצות. הרי הן אצל בבל: כעיסה. המעורבת שאין ניכר בה מה בתוכה כך כל המשפחות ספק: אלא לענין קבורה. של בבל מוליכין ארונותיהם ליקבר בא''י ושל שאר ארצות הרחוקים מא''י וקרובים לבבל קוברים בבבל שיש שם זכות תורה: וקרו ליה. לימות המשיח: לעם עליה. על א''י: ההוא בנפלים כתיב. ולעולם בא''י: אינן חיים. בתמיה: ע''י גלגול. מתגלגלים העצמות עד א''י וחיין שם: מחילות נעשה להם בקרקע. ועומדים על רגליהם והולכים במחילות עד א''י ושם מבצבצין ויוצאים: דברים בגו. יש כאן דברים מסותרים בדבר זה וצריך לתת להם לב: שצדיק גמור היה. ולא היה צריך לזכות א''י: שלחו ליה אחוהי לרבה. רבה בר נחמני בפומבדיתא היה והיה לו אחים בא''י ושלחו אגרת זו כדי שיעלה אצלם: אילפא מוסיף בה דברים. עוד שלחו לו כן: מעשה באחד שהיה מצטער על אשה אחת. שנתן בה עיניו והיא בח''ל: ואע''פ שחכם אתה. יפה לך לעלות כאן ללמוד מפי רב שאין דומה הלומד מעצמו כו': וא''ת אין לך רב. כאן שיוכל ללמדך:

תוספות

בבלה יובאו ושמה יהיו. אע''ג דהאי קרא בגלות ראשון כתיב י''ל דבגלות שני נמי קפיד קרא: שלא יגלו סוד. העיבור כדאמרינן (שבת דף עה.) כי היא חכמתכם ובינתכם זהו סוד העיבור:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
אדם סלומון
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר