סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הַמְנוּנָא דְּאָמַר שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה פְּסוּלָה לִיבָמָהּ לֹא הוּא הַדִּין אֲפִילּוּ לְאַחֵר נָמֵי וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא בְּדִידֵיהּ תְּנָא נָמֵי סֵיפָא בְּדִידֵיהּ
וְכֵן אַיְילוֹנִית שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִין כּוּ' טַעְמָא דִּבְעָלוּהָ הָא לֹא בְּעָלוּהָ לָא כְּמַאן דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה הָאָמַר אַיְילוֹנִית זוֹנָה הִיא
מַתְנִי' סְרִיס חַמָּה כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים אַנְדְּרוֹגִינוֹס כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר טוּמְטוּם שֶׁנִּקְרַע וְנִמְצָא זָכָר לֹא יַחְלוֹץ מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּסָרִיס אַנְדְּרוֹגִינוֹס נוֹשֵׂא אֲבָל לֹא נִישָּׂא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר
גְּמָ' פְּשִׁיטָא מַהוּ דְּתֵימָא מוֹלִיד מַאֲכִיל שֶׁאֵינוֹ מוֹלִיד אֵינוֹ מַאֲכִיל קָא מַשְׁמַע לַן
רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים אַנְדְּרוֹגִינוֹס אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה וְאֵין מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר אַף מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק וּלְרֵישׁ לָקִישׁ מַאי שְׁנָא חָזֶה וָשׁוֹק דְּאוֹרָיְיתָא תְּרוּמָה נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בִּתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן אֲבָל בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים מַאי לֹא אַדְּתָנֵי אֵין מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן אֲבָל בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא לָא
הָכִי נָמֵי קָאָמַר כְּשֶׁהוּא מַאֲכִילָהּ מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן וְאֵין מַאֲכִילָהּ בִּזְמַן חָזֶה וָשׁוֹק וַאֲפִילּוּ בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן דִּלְמָא אָתֵי לְאוֹכֹלַהּ בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אַף מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ מִי סָבְרַתְּ תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן אֲמַר לֵיהּ אִין שֶׁאֲנִי שׁוֹנֶה עִיגּוּל בְּעִגּוּלִים עוֹלֶה
אֲמַר לֵיהּ וַהֲלֹא אֲנִי שׁוֹנֶה חֲתִיכָה בַּחֲתִיכוֹת עוֹלָה מִי סָבְרַתְּ כׇּל שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת שָׁנִינוּ אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת שָׁנִינוּ
מַאי הִיא דִּתְנַן מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם יִדְלְקוּ נִתְעָרְבוּ בַּאֲחֵרוֹת

רש"י

פסולה ליבמה. כאשת איש שזינתה שאסורה לבעלה וכיון דזונה היא אסורה לכהונה: האמר איילונית זונה היא. בפרק הבא על יבמתו (לעיל דף סא.) ויליף לה מהזנו ולא יפרוצו: מתני' סריס חמה כהן וכו'. אבל סריס אדם מיפסל נמי פסיל לה מתרומה דבי נשא דהיינו פצוע דכא: לא יחלוץ. אם יש אח אחר: אבל לא נישא. שהוא כזכר והשוכב עמו הרי הוא כבא על הזכר: רבי אליעזר אומר. בגמרא מפרש פלוגתייהו: גמ' מהו דתימא מוליד מאכיל. דדייקינן ויליד ביתו הם יאכלו הראוי להוליד יאכיל: מאכילה בתרומה כו'. לקמן מפרש לה בתרומה בזמן הזה דרבנן אבל במידי דאורייתא לא מאי טעמא ספק איש ספק אשה הוא: ה''נ קאמר כו'. והכי משתמע מילתיה דר''ל מאכילה בתרומה כלומר בזה''ז שאין נוהג אלא תרומה ואינו מאכילה בכלום בזמן שחזה ושוק נוהגין דהיינו כשהמקדש קיים: אפי' בתרומה דרבנן. כגון תרומת פירות הואיל ואיכא תרומה דאורייתא כגון דגן תירוש ויצהר גזרי': אף מאכילה. דזכר מעליא הוא: מי סברת תרומה בזה''ז דרבנן. דקמוקמת לה למתניתין במידי דרבנן ואסרת לה בחזה ושוק: שאני שונה. ברייתא עיגול של תרומה בטל במאה של חולין או עיגול של תרומה טמאה בטל בק' עיגולים של תרומה טהורה ואי תרומה בזמן הזה דאורייתא כיון דעיגול דבר חשוב הוא ודרכו לימנות לא בטיל אף על גב דתרומת תאנים דרבנן הואיל ותרומה דאורייתא נוהגת לא מבטלינן דרבנן גזרה דרבנן אטו דאורייתא: אמר ליה והלא אני שונה כו'. כלומר מי אית לך למיגזר בהא דרבנן אטו דאורייתא אי נמי אתית לבטולי בדאורייתא לאו איסורא הוא שהרי אני שונה חתיכה של חטאת טמאה בטיל בטהורה והכא מידי דאורייתא הוא ואף על גב דדרכו לימנות דמי סברת כל שדרכו לימנות שנינו דלא בטיל את שדרכו לימנות במנין שנינו שעשאוהו מיוחד למנין אבל חתיכה ועיגול פעמים שהם נמכרים באומד אף על גב דרגילים לימנות הואיל ואינן מיוחדים בכך בטלין: תלתן. פניגר''י מין קטנית הוא ולמתק הקדירה בא: ידלקו. כלאים בשריפה דכתיב (דברים כב) תוקדש תוקד אש:

תוספות

לימא תיהוי תיובתא דרב המנונא כו'. וא''ת לעיל בפ''ק (דף טו:) דקאמר צרות מתיירא אני בני צרות מעיד אני לכם לרב המנונא מבני צרות לפשוט שהצרות פטורות מחליצה ומן היבום שאם היו זקוקות לאחין א''כ היו בני צרות פסולות מק''ו דאלמנה דליכא למפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת שגם היבמה שזינתה מתחללת לרב המנונא ואמר ר''י דמה דפשט להם בני צרות בזה לא היה מתיירא שאם יקפידו עליו יאמר שאין הלכה כרב המנונא: ואין מאכילה בזמן חזה ושוק אפילו בתרומה דרבנן. בפרק שני דכתובות (דף כה.) גבי מאי גדולה חזקה דקאמר ואיבעית אימא בתרומה דרבנן אכלי דאורייתא לא אכלי ההיא שינויא לא הויא כסוגיא דהכא דגזרינן דרבנן אטו דאורייתא והא דאמר באלו עוברין (פסחים דף מד.) גבי שתי מדוכות הנח לתרומת תבלין דרבנן ולא גזרינן אטו דאורייתא אמר ר''י דשאני התם דאקראי בעלמא ולא איתחזק איסורא דאימור תרומה לתוך תרומה נפלה אבל עיגול בעיגולים דהכא אע''ג דאקראי בעלמא איתחזק איסורא והא דפריך לקמן (דף פב.) דרבי יוחנן אדרבי יוחנן מברייתא דשתי קופות הו''מ לשנויי בתרומת פירות דרבנן כי ההיא דפסחים אלא דמשני לה שפיר וא''ת ומי דחקו לר''ל דלא אכלה בתרומה בזמן חזה ושוק ואור''י משום דשמעינן לר' יוסי דאמר אנדרוגינוס ספיקא הוי דקאמר שלא הכריעו בו חכמים אם הוא זכר אם הוא נקבה וא''ת והא לר' יוסי תרומה בזמן הזה דאורייתא כדמוכח ברייתא דסדר עולם דמייתי לקמן בשמעתין וי''ל דקסבר ר''ל דר' יוסי תנא לה ולא סבר לה דכה''ג אשכחן בפרק יוצא דופן (נדה דף מו:) ועוד לפי שהיה שונה אליבא דר' יוסי עיגול בעיגולים עולה ורבי יוחנן אית ליה לקמן (דף פב:) דתני לה וסבר לה כדדייק ממתניתין דמשוי ליה רבי יוסי לאנדרוגינוס ודאי זכר מדקתני נושא ומינה מותבינן לקמן (שם) לריש לקיש ולדידיה ליתא לברייתא מקמי מתני': אמר ליה ר' יוחנן לר''ל מי סברת תרומה בזמן הזה דרבנן. אע''ג דר' יוחנן גופיה אית ליה לקמן (שם) דלרבנן תרומה בזה''ז דרבנן הכא אליבא דר' יוסי קיימי וה''ק מי סברת דלר' יוסי תרומה בזה''ז דרבנן והשתא צ''ל דהא דמהדר ליה ר''ל אני שונה עיגול בעיגולים עולה אליבא דרבי יוסי היה שונה: שאני שונה עיגול בעיגולים עולה כו'. וא''ת אכתי דלמא אע''ג דהוי דאורייתא עולה משום דסבר כרבנן דאמרי אינו מקדש אלא ו' דברים בלבד ואר''י דא''כ ה''ל למינקט מידי דאורייתא כגון ביצת טריפה שנתערבה ומדנקט עיגול בעיגולים ש''מ משום דתרומה דרבנן אבל במידי דאורייתא אסור כל שדרכו: והלא אני שונה חתיכה בחתיכות עולה. היינו מתני' דמייתי בסמוך דחתיכה של חטאת וכו' תימה מנא ליה דאתיא כר' יוסי דלמא רבנן היא דאמרי אינו מקדש אלא ו' דברים בלבד וי''ל חדא דבר פלוגתיה דר' יהודה הוא רבי יוסי ועוד מאי איריא דנקט חתיכה דהוי כל שדרכו לימנות הוי ליה למינקט מילתא דהוי את שדרכו כיון דאין מקדש אלא ששה דברים ומדנקט חתיכה דוקא ש''מ דוקא חתיכה דהויא כל שדרכו עולה אבל את שדרכו אוסר וה''נ הוה מצינן לשנויי לר''ל דשפיר דייק מההיא דעיגול בעיגולים דעל כרחך לא אתי כרבנן מדנקט עיגול דהויא כל שדרכו ולא נקט את שדרכו: מאי היא דתנן מי שהיו לו חבילי תלתן כו'. וא''ת לר''ל כיון דתרומה בזמן הזה דרבנן אלמא בטלה קדושת הארץ א''כ כלאי הכרם נמי דרבנן ואמאי תני כל שדרכו הא בדרבנן אין אוסר כל שדרכו ואין לומר דלר''מ תרומה בזמן הזה דאורייתא דהא שמעינן ליה לר''מ דעיגול בעיגולים עולה בריש מסכת ביצה (דף ג:) גבי ליטרא קציעות כו' וי''ל דכלאי הכרם חדא דרבנן דבזמן בהמ''ק הוי דאורייתא אבל עיגול תרתי דרבנן חדא דבטלה קדושת הארץ ועוד דאפילו בזמן בית המקדש תרומת תאנים דרבנן אי נמי חבילי תלתן הוי את שדרכו והכי פירושו שהיה ר''מ אומר כל שדרכו בדאורייתא מקדש ולכך דין הוא דאת שדרכו יקדש אפי' בדרבנן כגון חבילי תלתן: נתערבו באחרות. אמר ר''ת דלא גרסי' ואחרות באחרות מדפריך בהתערובת (זבחים דף עד. ושם) לשמואל דאסר ספק ספיקא בעבודת כוכבים מברייתא שמתרת ולא משכח דקאי כשמואל אלא ר' יהודה בברייתא שאוסר אפי' בשאר איסורין ספק ספיקא ושמואל סבר כוותיה בחדא בעבודת כוכבים ופליג בשאר איסורין ואי הוה גרס הכא ובע''ז ובכל דוכתי דכי הך משנה ואחרות באחרות הוה ליה לאתויי לשמואל סייעתא מכל הנך משניות וי''מ דאפילו גרס בכל הנך משניות ואחרות באחרות לא היה יכול להביא ראיה מהם לשמואל דאסר ספק ספיקא דדלמא הכי קאמר וכל האחרות שנתערבו באחרות דליכא אלא חד ספיקא ויש חידוש יותר בנתערב שתי פעמים מבנתערב פעם אחת דאף על גב דאיכא תרי רובי אסיר דגבי שאר מילי אוסרין חד רובא ושרינן תרי רובי כגון גבי יוחסין בסוף פ''ק דכתובות (דף טו. ושם) דאמר הולכין אחר רוב העיר והוא דאיכא רוב סיעה בהדה ואין הולכין אחר רוב העיר גרידתא ורוב סיעה גרידתא:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר